Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Vårdnad, boende, umgänge

Vårdnad av barn

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. Föräldrar har vårdnad om sina barn tills de fyller 18 år.

Vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet.

Är föräldrarna ogifta är det modern ensam som är vårdnadshavare men i samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har den juridiska vårdnaden om ett barn.

Svenska medborgare kan också göra en gemensam anmälan till Skattemyndigheten vid senare tillfälle och alla föräldrar kan upprätta avtal om gemensam vårdnad. Detta avtal godkänns av kommunstyrelsen som därefter meddelar Skattemyndigheten.

Vad händer vid separation eller skilsmässa?

Alla föräldrar som har gemensam vårdnad om sina barn, både gifta och ogifta, fortsätter att ha vårdnaden gemensamt om barnen efter en separation eller skilsmässa. Tingsrätten kan dock på begäran av någon av föräldrarna i vissa fall upphäva den gemensamma vårdnaden om detta bedöms vara i enlighet med barnens bästa.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation eller skilsmässa ska bo lika mycket hos båda föräldrar utan att föräldrarna har ett delat ansvar för barnet. Föräldrarna ska tillsammans komma överens i viktiga frågor som rör barnet.

Kommunens familjerättsliga ansvar

  • Erbjuder samarbetssamtal.
  • Medverkar till avtal om vårdnad, boende och umgänge (avtalen godkänns av kommunstyrelsen och är lika giltiga som domar från domstol).
  • Ger råd och stöd via telefonrådgivning.
  • Fastställer faderskap.
  • Utför utredningar om vårdnad, boende och umgänge (på uppdrag av domstol).

Målsättningen är att i alla kontakter som avser faderskapsbekräftelser och oenighet i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor arbeta så att det bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och ungdom.

Utgångspunkterna i en bedömning

Utgångspunkterna i arbetet är att barn far illa av att bli indragna i konflikter mellan sina föräldrar och att barn har rätt till båda sina föräldrar. Barnets bästa ska vara avgörande.

Kostnad

Alla tjänster är kostnadsfria.

Kontakt

Elin Olsson
Socialsekreterare
0456–82 20 15
elin.olsson@bromolla.se

Emma Juhlin
Enhetschef
0456-82 21 27
emma.juhlin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 juli 2024