Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Översiktsbild Bromölla

Översiktsplan

Under 2023 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Bromölla kommun.

Översiktsplanen ger vägledning

En översiktsplan ger vägledning för hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden. Här visar kommunen sina långsiktiga ambitioner. Planen beskriver prioriteringar och förutsättningar för fortsatt detaljplanering och andra beslut som rör fysisk planering och är ett mycket viktigt övergripande styrdokument för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen berättar också hur kommunen tillgodoser riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer ska följas. Planen redovisar på vilket sätt kommunen tar hänsyn till olika allmänna intressen och vilka avvägningar och prioriteringar som ska göras när det finns intressen som står emot varandra.  En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering, till exempel i bygglov och detaljplaner.

En tillfällig beredning arbetar med framtagande av ny översiksplan

Kommunfullmäktige har beslutat att en tillfällig beredning ska arbeta med framtagande av ny översiktsplan för Bromölla kommun.

Här kan du se vilka som ingår i beredningen


Medborgardialoger och digital enkät

En stor och viktig del i arbetet är medborgardialog, delaktighet och insyn. Under processens gång kommer det att finnas olika möjligheter till att göra sin röst hörd, både för dig som bor och verkar i kommunen. men också för dig som kanske besöker kommunen tillfälligt eller turistar i kommunen.

Inkomna synpunkter sammanställs

Under våren 2024 har sex medborgardialoger genomförts på olika platser i kommunen. Medborgardialogerna har varit välbesökta och många synpunkter har inkommit. Tack till alla som deltagit! Nu påbörjar vi arbetet med att sammanställa det som framkommit i de olika workshopsen. 

Under våren har vi också genomfört en digital enkätundersökning som komplement till de fysiska medborgardialogerna. De inkomna svaren från den kommer också att ingå i den sammanställning som nu håller på att tas fram.

När materialet är sammanställt presenteras det här på kommunens webbplats.

Sidan senast uppdaterad: den 7 maj 2024