Ägardirektiven och dess uppfyllnad

Uppfyllnad av kommunens ägardirektiv till de kommunala bolagen

AB BromöllaHem

”Bolaget ska vara ledande och erbjuda funktionella bostäder i Bromölla tätort och mindre orter i Bromölla kommun. Kommunens behov av äldreboende och gruppbostäder ska särskilt tillgodose.”
 

Erbjuder och förvaltar kommersiella fastigheter till kommunens omsorgsverksamhet och hyresrätter i Bromölla, Valje, Gualöv och i Näsum. Fokus framöver är att stödja kommunen i uppföljningen av ombyggnaden av Brogården. 

 
”Bolaget ska erbjuda bostäder i olika standard och prislägen både i befintligt och i nyproduktion för att tillgodose olika målgruppers behov av boenden, samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande”
 
Erbjuder nya och äldre lägenheter i flervåningshus och marklägenheter. Genomfört möten med hyresgästföreningar.
 
”Verka för att säkerställa att bostadsbeståndet bidrar till kommunens långsiktiga mål om ökat antal invånare för hela kommunen”
 

Genom försäljningen av Fastigheten Lugnet 9 kommer Brinova att utveckla cirka 35 nya hyresrätter i Bromölla tätort.

 
”Arbeta med att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer där hela beståndet håller god kvalitet”
 

Förberedelser för eftersatt fastighetsunderhåll har startat och pågår. Fokus från 2021 är att systematiskt återställa tillfredsställande kvalitet och trygghet i fastighetsbeståndet.

 
”Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en rullande tolvmånadersperiod ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott så att ägarens risktagning minimeras och kommunskoncernens kreditvärdighet som helhet upprätthålls”
 

Alla satsningar som bolaget utfört är finansierade med eget kassaflöde. Fokus från 2021 är att stärka beställarförmågan för att öka effekten av de ekonomiska satsningar som görs i beståndet och att minska räntekostnaderna.

 
”Bolagets resultat efter finansposter ska uppnå minst till 5 % av nettoomsättningen senast vi utgången av år 2022”
 

Avkastningen 2021 är 6%. Fokus under perioden 2022-2025 är att nå ett genomsnittligt resultat om 6%.

 
”Bolaget ska aktivt arbeta för att reducera den totala energiförbrukningen och övergå till förnyelsebara energikällor samt i övrigt medverka till att kommunens lokala miljömål ska uppnås”
 
Bolaget har anslutit fjärrvärme till huvuddelen av sina fastigheter. Fokus är fortsatt under 2022 energioptimering med fokus på värme- och vatteneffektivisering.