VD har ordet

Ett år fyllt av utmaningar och framåtanda

 

Verksamheten i Bromöllabolagen har även detta år präglats av att hantera konsekvenserna av COVID-19. Säkerheten för våra kunder, hyresgäster, leverantörer och medarbetare kommer alltid först. Bromöllabolagen har trots COVID-restriktionerna levererat starka resultat. Fjärrvärmeaffären drabbades dock av två större oplanerade stopp i spillvärmeleveranserna som inneburit fjärrvärmeproduktion, via vår reservpanncentral, till onormalt höga kostnader. Bolagen har med egna kassaflöden finansierat satsningar som gjorts under 2021.

 

Starka kassaflöden möjliggör viktiga satsningar

 

Våra samtliga affärer i fastighetsbolaget, fritidscenter, elnätet och VA lämnar stabila kassaflöden. De förbättrade resultaten beror främst på ett förbättrat räntenetto. Två stora driftsstopp hos vår spillvärmeleverantör tvingade oss som tidigare nämnt till fjärrvärmeproduktion via vår reservpanncentral till onormalt höga produktionskostnader. Åtgärder har vidtagits och ett positivt resultat bör vara återställt redan under år 2022.

 

Våra kunder och hyresgäster i första hand

 

Bromöllabolagen har ett viktigt ansvar i att stödja utvecklingen av ett attraktivt Bromölla kommun. Arbetet med att trygghetssäkra våra fastigheters område pågår för att öka trivseln för våra hyresgäster i våra områden. En trygghetsskapande åtgärd är införandet av parkeringsövervakning. Våra parkeringar är i första hand till för och ska användas av våra hyresgäster och deras besökare.

 

Genomförandet av Hälsomässan i Sparbankshallen gick över förväntan och gav mersmak. Under våren 2022 fullföljer vi med en Cykel- och fritidsmässa som arrangeras i samband med Föreningarnas dag - ett samarbete med Ivetofta Sparbank och Bromölla kommun. Allt för att skapa en attraktiv mötesplats i kommunen. 

 

Det förebyggande arbetet med vår infrastruktur ökar tillgängligheten till våra nyttigheter och våra kunder. Elkablar har grävts ner eller byts ut. Dricksvatten- och avloppsledningar har bytts ut. Optimering av fjärrvärmenätet pågår.

 

Tuffa utmaningar väntar de närmaste åren

 

Våra bolag har fortsatt stabil resultatutveckling och kassaflöden. Fjärrvärmebolagets resultattapp i år kommer med de åtgärder vi vidtagit att visa vinst 2022 igen. Bolagen har klarat de finansiella utmaningarna som väntar vårt fastighetsbestånd, elnät och fjärrvärmesystem med det egna kassaflödet. De behov av satsningar som väntar för våra äldre fastigheter och i VA-funktionen de närmaste åren kräver att bolagens kassaflöden förbättras. 

 

Jag vill rikta ett tack till alla hyresgäster, kunder, leverantörer och partners för det förtroende ni har visat oss. Därtill ett tack till alla engagerade medarbetare och styrelser för det arbete och de framsteg vi gjort tillsammans under året!

 

Anders Bröthlin, VD Bromöllabolagen