Ägardirektiven och dess uppfyllnad

Uppfyllnad av kommunens ägardirektiv till de kommunala bolagen

Bromölla Fritidscenter AB

”Bolaget ska i Bromölla kommun skapa förutsättningar för att utveckla idrotts-, förenings-, och kulturlivet och aktivt verka för mångfald, både bland aktiviteter och utövare samt skapa förutsättningar för en ökad folkhälsa. Möjligheter till spontanidrott ska utvecklas på Ivöstrandsområdet.
 
Området har konstgräsplaner ute och inne, motorikbanor, skejt- och cykelpark och utegym. Under året har det Sparbankshallens kulturrum bokats av föreningar och det har arrangerats träningsläger i samarbete med Sportsinternational. Fokus för 2022 är att fortsätta öka tillgängligheten till anläggningarna och att utveckla mässkonceptet för anläggningen.
 
”Bolaget ska aktivt arbeta för att säkerställa att fler aktörer nyttjar såväl utomhus som inomhusanläggningarna.”
 
Lokala/externa föreningar, lokala skolor/fritidshem, externa skolor, företag och organisationer nyttjar anläggningen. Fokus under 2022 är att genom dialog med befintliga och nya föreningar/kunder skapa nya alternativ för
nyttjande av anläggningen.
 
”Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort. Bolaget ska sörja för långsiktig planering och strategier för den kommande utvecklingen inom bolagets ansvarsområde.”
 
Marknadsföring och bemötande av kunder/besökare har utvecklats för att öka områdets och Bromöllas attraktivitet. Konceptsammanställning av nya möjligheter har tagits fram för området. Fokus under 2022 är att fortsatt arbeta med evenemangstrategin för området och att genom samarbete med bland annat kommunen locka attraktiva evenemang till området.
 
"Bolaget ska aktivt verka för att årligen förbättra det ekonomiska resultatet och därigenom minska behovet av driftbidrag från ägarna. Antalet aktivitetstimmar per anläggning på bokningsbara- och debiterbara tider ska öka årligen.”
 
Beläggningen på anläggningarna har ökat. COVID 19 restriktionerna har minskat beläggningen inomhus. Beläggningen utomhus och i konferensdelarna har ökat. Verksamheten, inklusive kommunens driftbidrag, visar på ett positivt resultat om tiotusen kronor och ett positivt kassaflöde. Under 2021 har fem miljoner amorterats på bolagets långfristiga skulder. Fokus 2022 är att fortsätta utveckla  evenemangskoncept för lågsäsongsperioden.
 
"Bolagets verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Prissättning för uthyrning som sker till föreningsverksamhet ska vara i paritet med standarden på anläggningarna och kommunens övriga anläggningar. Uthyrning till övriga ska ske på marknadsmässiga villkor.”
 
Priserna till interna föreningar ligger under marknadspriserna för motsvarande anläggningar utanför fritidscenters område. Uthyrningen till externa intressenter sker till marknadsmässiga priser. Fokus från 2022 är att utveckla affärsmässiga erbjudanden för nya evenemang på området.