Ägardirektiven och dess uppfyllnad

Uppfyllnad av kommunens ägardirektiv till de kommunala bolagen

Bromölla Energi och Vatten AB

”Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energistrukturförsörjningen, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och god energihushållning beaktas”
 

Besiktningar är genomförda och åtgärder är vidtagna enligt framtagna handlingsplaner. Förebyggande underhåll i våra transformatorstationer och förnyelse av äldre kablar sker löpande. Hela elnätet är från 2020 markförlagt vilket ökar driftsäkerheten. 

 
”Med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper samt med beaktande av miljö och resurshänsyn, på ett för VA-kollektivet ändamålsenligt och effektivt sätt producera och distribuera dricksvatten samt omhänderta och rena avloppsvatten och dagvatten.”
 

Vattenverket i Bromölla tätort byggdes 2016 och Nymölla vattenverk förbereds under 2022 för utbyggnad. Bromölla reningsverk förbereds för utbyggnad för kväverening och tillståndsansökan har godkänts av Länsstyrelsen Skåne.

Fokus från och med 2022 är att implementera VA-samarbetet angående dricksvattenförsörjningen och spillvattenhanteringen med Sölvesborgs Energi och Vatten AB. 

 
”För fjärrvärmeverksamheten ska bolaget reinvestera och underhålla för att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard”
 

Bolaget förbereder att bygga ny reservpanncentral utanför GEBERITs område för att minska värmeproduktionskostnaderna. Fokus är att fortsatt 2022 kvalitetssäkra ledningsnätet och värmeoptimera fastigheter. 

 
”Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå finansiell stabilitet och att investeringar ska ske utan ägartillskott så att ägarens risktagande minimeras och kommunkoncernens kreditvärdighet som helhet upprätthålls”
 

Satsningar under 2022 har utförts med eget kassaflöde. En fond för kommande VA-investeringar startades under föregående år. De årliga överskotten läggs i investeringsfonden för satsningar i kväverening i Bromöllas reningsverk, utbyggnaden av Nymölla vattenverk och en överföringsledning mellan Bromölla och Nymöllas vattenverk. Fokus är fortsatt under 2022 är att implementera det utökade VA-samarbetet med Sölvesborgs Energi och Vatten AB.

 
”Bolaget ska aktivt verka för att erhålla marknadsmässiga priser på arbete som genomförs för att kunna ha en så låg prissättning som möjligt”
 

Drift och underhåll av elnätet hanteras av Olofströms Kraft AB och VA-systemet hanteras av det samägda Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) för att nå de stordriftsfördelar som finns att tillgå. Drift och underhåll av fjärrvärmesystemet hanteras genom egen försorg. Fokus från 2022 är att minska inköpskostnaderna för fjärrvärme. 

 
”Bolaget skall till kommunstyrelsen anmäla innan beslut fattas om ändring av taxor och andra frågor av principiell beskaffenhet”
 

Föreslagna VA- och elnätstaxor godkändes av fullmäktige hösten 2021.