NÄT 2012 H (rev) Supplement till NÄT 2012 H
 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

 
Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Energi och avses komplettera de
enskilda avtal om anslutning och överföring som parterna ska ingå skriftligen.
1.  Inledande bestämmelser
   
1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit därom. Avvikelser från dessa allmänna avtalsvillkor gäller om de har avtalats skriftligen.
Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.
   
1.2

I dessa allmänna avtalsvillkor avses med - anvisat elhandelsföretag: det elhandelsföretag som säljer el till den kund som inte själv väljer
elhandelsföretag. Det anvisade elhandelsföretaget utses av elnätsföretaget. - balansansvarig: den som i avtal med den systemansvariga myndigheten åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i kundens uttagspunkt. 

  • elhandelsföretag (elleverantör enligt ellagen (1997:857)): det företag som en kund köper sin el av.
  • elnätsföretag (nätkoncessionshavare enligt ellagen): det företag som med stöd av nätkoncessionansluter och överför el åt kunden.
  • nätkoncession: tillstånd att dra fram, använda och underhålla elledningar i det område där kundens anläggning finns.
  • systemansvarig myndighet: den myndighet, Affärsverket svenska kraftnät, i fortsättningen Svenska kraftnät, som har det övergripande ansvaret för att landets produktion och förbrukning av el är i balans.
  • uttagspunkt: enligt ellagen den punkt där en kund, som har ett avtal med ett elnätsföretag, tar ut el för förbrukning.
   
1.3 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Personuppgifter som lämnas till elnätsföretaget kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl elnätsföretaget som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners.
 
Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela elnätsföretaget detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om kunden. Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och ställas till elnätsföretaget.
   
2. Anslutning av elanläggning
   
  Anslutning och överföring
2.1 Elnätsföretaget ska tillhandahålla anslutning till elnät för trefasig växelström om normalt 50 Hz och vid i avtalet angiven nominell huvudspänning. Elnätsföretaget ska eftersträva att hålla variationerna i spänning samt andelen övertoner inom gränser, som överensstämmer med god teknisk praxis
   
  Hinder mot avtalets fullgörande
2.2 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja
   
2.3 Om den systemansvariga myndigheten begär att uttaget av el i området ska begränsas eller avbrytas kan elnätsföretaget enligt ellagen bli skyldigt att avbryta eller begränsa överföringen av el till kundens uttagspunkt
   
2.4 Elnätsföretaget har rätt att avbryta överföringen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.
   
2.5 Kan elnätsföretaget förutse avbrott i eller begränsning av överföringen ska kunden i god tid underrättas på lämpligt sätt.
   
2.6 Avbrott ska göras så korta som möjligt samt i görligaste mån förläggas till sådana tider att minsta totala olägenhet uppkommer för de berörda kunderna.
   
2.7 När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa kunders uttag eller inmatning av el enligt punkterna 2.2 eller 2.4 ska elnätsföretaget fördela tillgänglig överföringskapacitet mellan sina kunder så rättvistsom möjligt. När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa uttaget av el enligt punkten 2.3 ska det genomföras så att samhällsviktiga elanvändare prioriteras. Kunden är skyldig att begränsa sitt uttag eller sin inmatning enligt elnätsföretagets anvisningar
   
  Ersättning för skada m.m.
2.8 För skada orsakad genom inverkan av el finns bestämmelser om strikt ansvar i ellagen.
   
2.9 I de fall ellagens bestämmelser om strikt ansvar inte gäller har kunden rätt till ersättning av elnätsföretaget för avbrott, inskränkning eller annan störning i överföringen endast om detta förorsakats av vårdslöshet eller försummelse från elnätsföretagets sida. Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller följdskada vid person- eller sakskada.
   
2.10 Om en kund påtalar att ett byte av elhandelsföretag inte genomförts på rätt sätt eller i rätt tid svarar elnätsföretaget för att frågan, efter samråd med det anmälande elhandelsföretaget, utreds. Elnätsföretaget ska även lämna besked till kunden om vad som orsakat felaktigheten. Besked ska, om inte särskilda skäl föreligger, lämnas till kunden inom en månad från det att kunden tagit kontakt med elnätsföretaget.
   
2.11 Om elnätsföretaget inte fullgjort sin skyldighet enligt punkten 8.2 eller inte rapporterat insamlade mätvärden vid ett byte av elhandelsföretag eller vid ett påbörjande av elleverans enligt punkten 4.6 har kunden rätt till ersättning för den skada som därvid uppstår. Om kunden gjort sannolikt att denne drabbats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 1 000 kronor per uttagspunkt och skadetillfälle ska kunden ändå erhålla ersättning med 1 000 kronor. För att få ersättning med högre belopp måste kunden styrka skadan och dess storlek.
   
2.12 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar den skadelidande parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.
   
  Avbrottsersättning
2.13 Om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande period om minst tolv timmar har kunden rätt till avbrottsersättning om inte någon av följande situationer föreligger.
1. Avbrottet beror på kundens försummelse.
2. Överföringen har avbrutits med stöd av punkten 2.4.
3. Elnätsföretaget kan visa att avbrottet berott på ett hinder utanför berört elnätsföretags kontroll, som detta inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder detta inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
4. Avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer.
   
2.14 Elnätsföretaget till vars nät kundens anläggning är ansluten ska betala avbrottsersättning till kunden enligt de närmare bestämmelser som anges nedan.
   
2.15 När avbrottsersättning beräknas ska en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna. Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) avrundat till närmast högre hundratal kronor. Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för varje därefter påbörjad tjugofyratimmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock ytterligare lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor. Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad.