Elanvändarens rätt till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen

Avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet. Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid. Avbrottsersättningen betalas ut till kunden utan att kunden behöver anmäla avbrottet till elnätsföretaget. Om elanvändaren inte har fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Jämkning

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

Undantag

Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på elanvändarens försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller kan elanvändare vända sig till exempelvis Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om elanvändaren vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning
Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med gällande socialförsäkringslagstiftning.

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i procent (av beräknad årlig nätkostnad) 

Minimibelopp (*) i kronor

     
12-24 12,5% 900
24-48 37,5 % 1 800
48-72 62,5 % 2 700
72-96 87,5 % 3 600
96-120 112,5 % 4 500
120-144 137,5 % 5 400
144-168 162,5 % 6 300
168-192 187,5 % 7 200
192-216 212,5 % 8 100
216-240 237,5 % 9 000
240-264 262,5 % 9 900
264-288 287,5 % 10 800
>288 300 % 11 700
     
*Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

 

Skadestånd
Ni kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Ytterligare information om rätten till skadestånd kan fås genom muntlig och/eller skriftlig kontakt med elnätsföretaget.
Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.

Avräkning

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Skadestånd utgår inte om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan ni vända er till Energimarknadsbyrån eller till kommunal konsumentvägledare. Om ni vill få beslutet prövat kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. (Mer information finns under konsumentens rättigheter).

Information till näringsidkare
Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.
Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.