Ny taxa för kommunalt vatten och avlopp 1 januari 2021

Ny taxa för kommunalt vatten och avlopp 1 januari 2021

Publicerad: 16 december 2020, kl. 10:00

Idag försörjer Sveriges infrastruktur 90 procent av befolkningen med rent vatten och avloppshantering. På 50- och 60-talet skedde en snabb utbyggnad av avloppsreningen i hela landet och efter den har investeringstakten varit låg vilket även medfört att avgifterna för vatten och avlopp har kunnat hållas relativt låga. Anläggningar har förbrukats och nödvändiga investeringar har skjutits framåt i tiden.

Data från Svenskt Vatten berättar att det årligen investeras 16 miljarder kr i kommunalt vatten och avlopp i Sverige men behovet är större. Enligt beräkningar från 2020 behöver investeringarna stiga till en nivå av närmare 23 miljarder kronor per år varje år den kommande tjugoårsperioden för att svara upp mot de identifierade behoven. Det motsvarar en nivå som ligger cirka 40 procent över dagens nivå för perioden 2020–2040.

Bromölla kommun är inget undantag i detta och står liksom många andra kommuner inför stora investeringar i framtiden. Vi har kommit en bit på vägen och har idag ett modernt vattenverk som är en bra grund för en säkrad vattenförsörjning. Men vi står inom kort inför stora och viktiga utmaningar:

  • Fortsatt säkrad vattenförsörjning
  • VA-plan för utbyggnad av kommunalt VA
  • Dagvatten
  • Ledningsförnyelse
  • Reningsverk

För att kunna stå mannade inför de investeringar som komma skall kommer vi from den 1 januari höja VA-taxan med 5% enligt beslut fastställt i Kommunfullmäktige den 30 november 2020.

VA-taxan tillhör VA-kollektivet och finansierar enbart VA-verksamheten, vilket innebär att inga medel går till något annat än investeringar i VA-verksamheten.

Säkrad vattenförsörjning

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och för många av oss är det en självklarhet att det ska komma rent och gott vatten när vi vrider på kranen. Bromölla har under en tid haft en väldigt bra kvalitet på sitt vatten, vi har även kunnat stoltsera med titeln Sveriges godaste kranvatten.

För att kunna fortsätta hålla en bra kvalitet för framtiden behöver vi aktivt arbeta med att säkra vattenförsörjningen. Vi arbetar idag intensivt med att skapa redundans och att öka säkerheten för hela kommunens dricksvattenförsörjning. Detta genom att undersöka och öppna upp nya brunnsområden samt bygga ut vattenförsörjningen med nya vattentäkter. Ett arbete som pågår för att säkerställa volymerna är planeringen av om- och tillbyggnad av Nymölla Vattenverk. 

För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet arbetar vi idag med att skapa ytterligare barriärer (reningssteg) i vår process som exempelvis UV-ljus. 

VA-plan för utbyggnad av kommunalt VA

Ett stort miljöproblem i våra vattendrag och sjöar är idag övergödning, vilket beror på utsläpp av näringsämnen som innehåller kväve och fosfor. Utsläppen är bland annat ett resultat av bristfälliga enskilda avloppssystem och medför igenväxta vattendrag, syrebrist i vattnet och ökad algblomning. Med ett väl utbyggt system för vatten och avlopp, bidrar vi till att skydda vår miljö och förbättra balansen i våra vatten.

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Därav har vi i Bromölla kommun arbetat fram och beslutat en VA-plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. De enskilda avloppen som finns idag utgör en mycket liten del (cirka 500) av antalet totala hushåll i kommunen men står för en lika stor belastning för miljön som det övriga kollektivet gör.
En anslutning till det kommunala VA-nätet har därmed stora positiva effekter på miljön.
VA-planen är långsiktig och löper över ca 25–30 år till en totalkostnad på ca 100 miljoner kronor.

Dagvatten

Under de senaste åren har skyfall lett till stora översvämningar och skador. Det framtida klimatet förväntas leda till flera och kraftigare skyfall. Risken för översvämningar i samband med skyfall och spridning av föroreningar med dagvattnet kommer därför att öka och det medför att en utbyggnad av dagvattennätet är nödvändig för att anpassas till klimatförändringar med ökad nederbörd.

Ledningsförnyelse

Ledningsförnyelse av ett i vissa delar föråldrat avloppsnät syftar till att minska läckor och därmed störningar för kunderna och kommer på sikt att minska kostnader för underhåll och oplanerade reparationer.

Det kommer även att minska dels det totala utläckaget som i sin tur kommer att vara bra för miljön när förhållandet mellan produktion och distribution (ledningsförluster) förbättras.

Förnyelse av vattenledningsnätet minskar störningar för kunder och innebär även på sikt mindre akuta reparationer och underhåll.

Löpande underhåll av ledningsnätet samt utbyte av gamla ledningar för att bibehålla kvalitén.

Reningsverk

Länsstyrelsen i Skåne kräver utifrån utökade EU-krav att Bromöllas reningsverk ska byggas om för att kunna hantera teknik för kväverening.

Sidan senast uppdaterad: den 16 december 2020
Kommentera Skriv ut