Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera de olika tjänster som du som hyresgäst hos oss vill använda, måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli hyresgäst. Det kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress och liknande information.

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter om en potentiell eller befintlig hyresgästd måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas eller vara baserat på det avtal som ligger till grund för vår relation. I vissa fall är det ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas och de uppgifter som vi behöver för att kunna utveckla vår service, de behöver vi ett samtycke till för att behandla.

Varifrån hämtar vi uppgifter

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal. Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som fastighetsägare, hyresvärdar eller Skatteverket.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. hyresförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.