I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet med både mekaniska, kemiska och biologiska metoder. Det är en process som tar ungefär 24 timmar.

Det svenska duplikata ledningssystemet

Avloppssystem började byggas i stor skala i Sverige på 1880-talet. På den tiden gick det smutsiga vattnet ut i närmaste vattendrag. Avloppsvattnet färdades i grova rör men om det kom mycket regn svämmade systemet över. Många fick vattenfyllda källare, och om snön smälte snabbt på våren hann inte vattnet undan. Många platser blev också oerhört förorenade när vattnet släpptes ut i vattendragen. 

För att lösa problemet med förorenat vatten insåg man att det gick att rena vattnet men också leda bort regn och smältvatten, så kallat dagvatten. Dagvattnet fick fortsätta att rinna ut i närmaste vattendrag, medan vatten från industrier och hushåll gick iväg till reningsverket. Det här systemet kallas duplikat (tvådelat) ledningssystem.

Trots att de allra flesta vet att man bara får spola ned toalettpapper i WC-stolen hamnar väldigt mycket skräp som inte hör hemma ändå i avloppssystemet - hela 32 ton om året! Därför pratar vi ofta om att inte fulspola utan om vikten att slänga skräpet i papperskorgen istället. 

De kommunala ledningsnäten

De kommunala ledningsnäten i Sverige är sammanlagt 92 000 kilometer.  Sverige har drygt 2 000 kommunala avloppsreningsverk. De tar hand om 1,5 kubikkilometer vatten varje år och ungefär hälften av det kommer från hushållen.

Reningsverkens utmaningar

Verken producerar 240 000 ton slam varje år! Slammet innehåller en hel del fosfor, hela 7 000 ton. Det kommer bland annat från tvättmedel. Det finns också utmaningar med läkemedel och mikroplaster. Förutom att rena svårrenade ämnen ska dagens reningsverk även klara bräddning och ge minimal klimatpåverkan.

Fosforn som finns i slammet skulle kunna täcka åtta procent av jordbrukets årsbehov för gödsling. Slammet innehåller dessvärre tungmetaller och föroreningar, vilket gör att många är skeptiska till att använda det. 

Ett fungerande avlopssystem är viktigt för hälsa och miljö

1,8 miljoner människor dör varje år som en följd av diarrésjukdomar som ofta orsakas av smutsigt vatten runt om i världen. Det är ett särskilt hot mot folkhälsan i de fattiga delarna av världen. Barn är särskilt utsatta och 9 av 10 av de som dör är barn under fem år. För att uppmärksamma problemet med bristande avloppssystem har man utropat den 19 november till Världstoalettdagen. Något som vi på Bromölla Energi och Vatten brukar uppmärksamma på olika vis varje år.