ELNÄTSTAXA SÄKRINGSKUNDER 2021

Elnätstaxan består av två delar. En fast årsavgift som är beroende av storleken på huvudsäkringen, 125kr per ampere, och en rörlig elöverföringsavgift, 17,5 öre per kWh. Energiskatten för 2021 är 44,50 öre per kWh. Alla priser anges inklusive moms.

Räkneexempel: En villa med 20 ampere huvudsäkring betalar 2 500kr i fast årsavgift. Vid en förbrukning på 10 000 kWh betalar samma villa 1 750kr i elöverföringsavgift. Energiskatten för dessa 10 000 kWh blir då 4 450kr. 

 

 

ANSLUTNINGSAVGIFTER LÅGSPÄNNING 2020-06-01

Vi har anpassat de nya anslutningsavgifterna för att stämma överens med Energimarknadsinspektionens nya prismodell för elanslutningar. Ändringen berör nya kunder på lågspänningsnätet samt inmatningskunder upp till 25 AMP.

Anslutningsavgiften baseras på fågelavståndet ifrån fasadmätarskåpet till vald anslutningspunkt och den kapacitet man önskar.

Meter           Servicesäkring                  Inkl moms    

                                  
0-200           16-25 A                                36 250 kr      

200-600       16-25 A                               36 250 kr + 310 kr/metern

600-1200     16-25 A                             160 250 kr + 678 kr/metern

1200-1800  16-25 A                             566 750 kr + 411 kr/metern

 

Anslutningsavgiften upp till 200 meter är densamma för alla kunder inom detta intervall. 

Anslutningsavgiften inom 200–600 meter utgår från avgiften inom 0–200 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 200 meter.

Anslutningsavgiften inom 600–1200 meter utgår från anslutningsavgiften för 600 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 600 meter.

Anslutningsavgiften inom 1200–1800 meter utgår från anslutningsavgiften för 1200 meter och därefter tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 1200 meter.                   
Vid avstånd över 1800 meter görs offerter utifrån individuell kostnadsberäkning.

Avgiften omfattar utbyggnad till tomtgräns, servisledning mellan tomtgräns och anslutningspunkt, dragning av servisledning genom kabelskyddsrör samt anslutning av servisledning i kundens anslutningspunkt, dock ej schakt och återfyllnad inom tomtgräns (trädgårdstomt).

Kunden gräver kabeldike, tillhandahåller och förlägger kabelskyddsrör efter våra anvisningar samt återställer inom sin fastighet/tomt.

Förhöjd anslutningsavgift
Anslutningsavgifter större än 55 000 kronor inkl moms delas upp i två betalningar. En vid beställning resterande vid driftfärdig anläggning om inget annat överenskommes.

Återanslutning vid nedtagen mätare om anläggningen är intakt.
För frånkopplad anläggning där BEVABs anläggning inklusive servis fortfarande finns kvar utgår anslutningsavgift med den faktiska kostnaden men med minst (Schablonkostnad 2 500 kr/lägenhet och 5500kr/villa inkl. moms)

Maxtiden för återanslutning är 10år på intakt anläggning därefter utgår ny anslutningsavgift för återanslutning.


Uppdelning av abonnemang
Vid uppdelning av abonnemang utgår ett schablonbelopp om 3 000 kronor inkl. moms vid tillkommande abonnemang. Vid ytterligare samtidiga delningar tillkommer 1 800 inkl. moms kr/abon.

Tillfälliga abonnemang
(För anläggningsentreprenader, tivoli, sportevenemang etc.) Anslutningsavgiften ska vid tillfälliga anslutningar täcka utbyggnadskostnader, raseringskostnader samt kostnader för
till- och frånkoppling. Priserna förutsätter att ledningsnätet är frambyggt och har tillräcklig kapacitet. Kontakta oss för en prisförfrågan.


Minimiavgift per anslutning inkl. moms
16-25A  4 062: - sedan lägger vi på 50kr/A och får följande:

35A       4 687: -

50A       5 625: -

63A       6 437: -

80A       7 500: -

100A     8 750: -

125A   10 312: -

160A   12 500: -

200A   15 000: -

250A   18 125: -

Normal nätavgift dubblas på tillfälliga anslutningar efter ett år, undantag görs för större byggen med en beräknat längre byggtid.

Hopslagning av abonnemang
Vid hopslagning av abonnemang debiteras en avgift på 500 kronor inkl. moms.

Utökning av konsumtionsanläggning
Vid utökning av anslutning bestäms avgiften enligt följande schablon. Vid andra ökningar görs en individuell kostnadsberäkning.

Anslutningsavgift mer än 25 AMP eller över 1800 meter

 

Behöver inte ledningen bytas debiteras avgift motsvarande mellanskillnaden i grundavgift enligt tabell plus en hanteringskostnad på 1000

 

 

Servicesäkring

Grundavgift

Grundavgift

Verklig kostnad

Servicekabel

Inom 200m

Inom 200m

utöver 200 meter

mm

AMP

Exkl. moms kr

Inkl. moms kr

 

 

16–25

29 000 kr

36 250 kr

-:-

10

35

33 500 kr

41 875 kr

-:-

50

50

42 600 kr

53 250 kr

-:-

50

63

51 800 kr

64 750 kr

-:-

50

80

66 300 kr

82 875 kr

-:-

95

100

82 000 kr

102 500 kr

-:-

150

125

99 000 kr

123 750 kr

-:-

150

160

126 000 kr

157 500 kr

-:-

150

200

155 000 kr

193 750 kr

-:-

240

inkl. moms kr.


Krävs ledningsbyte debiteras verklig kostnad utöver schablonkostnad.

Offert skall undertecknas av kund vid offertsumma över 55 000 kronor.

Reglering av framtida anslutningar där kund betalat hela utbyggnadskostnaden skall reglering ske om ytterligare anslutningar kommer inom 1 år.