Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Elevdatorer

IT i skolan

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola – kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

2011 antog kommunstyrelsen en IKT-strategi som ska ge elever och deras pedagoger möjlighet att i sin vardag använda IKT som ett stöd i lärandet. IKT ska bidra till att stimulera kreativiteten i det pedagogiska arbetet och bidra till ökad måluppfyllelse.

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för eleverna att använda IKT-verktyg för sitt lärande, men också att bidra till att eleverna blir engagerade samhällsmedborgare. Eleverna ska kunna delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och förbereda dem för fortsatta studier och ett kommande arbetsliv. Ett medvetet IKT-arbete i skolan innebär att den teknik som barn och ungdomar använder i privatlivet kan stödja lärande och förbättra skolresultatet.

Parallellt ställs högre krav på pedagogerna att använda IKT. Elevdokumentation och kommunikation med vårdnadshavare sker redan idag i hög grad via internet och vår lärplattform. Det ställer krav på god tillgång på digital utrustning och god kunskap i användandet. Det pågår en långsiktig satsning på utbildning av skolledare och pedagoger för att utveckla kunskapssyn och arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska lärandemiljön. Datorn och surfplattan är inget pedagogiskt verktyg i sig, det är hur elever och pedagoger utnyttjar den som gör den till ett pedagogiskt verktyg.

Alla elever i våra grundskolor har tillgång till olika digitala verktyg, till exempel  chromebook och surfplattor. I årskurs 6, 7, 8 och 9 har eleverna tillgång till personliga chromebooks.

Sidan senast uppdaterad: den 16 mars 2022