Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Alvikenskolan

Alvikenskolan

Centralt i Bromölla ligger Alvikenskolan som är en F-6 skola där ca 380 elever och 50 vuxna arbetar tillsammans. Skolverksamheten är uppdelad i åldershomogena klasser från F-klass till åk 6. Skollokalerna delas med fem fritidsavdelningar som tar emot eleverna på morgon- och eftermiddagstid samt under loven. Vi har även en fritidsklubb för de äldre eleverna.

På vår skola har vi trygga, glada och kunskapstörstande elever som hela tiden utvecklas socialt, emotionellt, kulturellt och kunskapsmässigt såväl självständigt som tillsammans med andra. Här tar vi hänsyn till elevens utveckling, mognad och förmågor. Eleverna är medvetna om att de själva måsta ta ansvar för sitt lärande. Efter sin skoltid här hos oss på Alvikenskolan är ungdomarna väl rustade för ett livslångt lärande i en föränderlig framtid.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar.

Kontakta skolans adminstratör gällande inloggningsuppgifter och lösenordsbyte i InfoMentor.

Elevinflytande
Skolan har elevråd som träffas flera gånger per termin. Vi har även ett fritidsråd som träffas regelbundet under läsåret.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Alla intresserade vårdnadshavare är välkomna! Minnesanteckningar finns att läsa i InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling 
Det är viktigt för oss på Alvikenskolan att alla elever känner sig trygga. Därför arbetar vi aktivt mot kränkande behandling utifrån vår en plan mot kränkande behandling. Likabehandlingsteamet ansvarar för det skolgemensamma förebyggande värdegrundsarbetet medan varje pedagog ansvarar för att värdegrunden kopplas till det dagliga arbetet i klassrummet. Trygghetsenkäter genomförs regelbundet.

Plan mot kränkande behandling Alvikenskolan 2024


Fritidshem och fitidsklubb

Alvikenskolans fritidshem erbjuder trygg och pedagogisk verksamhet där eleverna känner att det finns vuxna som bryr sig. Eleverna har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar i en kreativ miljö som kompletterar skolan. Det finns fem avdelningar på Alvikenskolans fritids som heter Lilla fritids, Ettans fritids, Tvåans fritids, Treans fritids och Stora fritids. Här finns även en fritidsklubb.

Fritidsklubben är en öppen verksamhet inom skolbarnsomsorg. Där finns det möjlighet för eleverna att själva välja vilka dagar de vill delta i verksamhetens aktiviteter. På fritidsklubben har eleverna ingen närvaroplikt och personalen ansvarar inte för att eleverna kommer till klubben.

Fritidsklubbens mål är att under trygga former utveckla elevernas självständighet och ge dem möjlighet att successivt ta över ansvaret för sin fritid.

Fritidsklubben är öppen för elever i årskurs 4 och 5 på Alvikenskolan.

Att skapa kreativ och meningsfull fritid för eleverna där goda relationer skapas är viktigt för oss. Eleverna ska ha möjlighet att träna tillit och respekt för kamrater och vuxna.

Vi gör utflykter i vår närmiljö nästan varje vecka och har matsäck med oss. Vi tränar rörelser i Tianshallen, i simhallen och på fotbollsplanen. I temaarbeten får eleverna arbeta skapande med bild och form. Andra inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik, rytmik eller spel och pussel.

Vi äter frukost och mellanmål i Tunnbyskolans matsal.

Så här arbetar vi

Alvikenskolans syfte
- Är att vara en trygg skola som utgår från elevernas delaktighet och inflytande. Våra elever ska känna att skolan och kunskap är viktigt. Vi hjälps åt att nå våra egna mål.

Alvikenskolans vision
- På Alvikenskolan ska vi känna oss trygga och ha roligt. Vi ska ha bra lärare och många vänner. Alla ska känna sig välkomna!

- På Alvikenskolan finns trygghet, motivation och inspiration. Vi tar ansvar och visar respekt. På Alvikenskolan uppmuntras nyfikenhet och viljan att lära.

Trygghet, respekt, ärlighet, hänsyn och glädje är våra ledord. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal, elever och vårdnadshavare att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra.

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Skola och fritids samverkar och verksamheterna kompletterar varandra för elevernas bästa. Vi samverkar även med förskolan.

Elevhälsoteam (EHT)
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Alvikenskolan har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas varannan vecka, deltar rektor, bitr rektor/speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och logoped.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Ledighet för elev

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet. Läs mer

Kontakt

Alvikenskolan, expeditionen
Kyrkvägen 24-26
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 21 42

Birgitta Andersson
Skoladministratör
Alvikenskolan
0456-82 21 42
birgitta.andersson@bromolla.se

Maria Eriksson
Rektor
0456-82 22 13
(SMS 0709-17 12 13)
maria.eriksson@bromolla.se

Kamilla Johansson
Bitr rektor
0456-82 22 27
(SMS 0709-17 10 77)
kamillla.johansson@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Petra Jeppsson
Skolkurator
Alvikenskolan, Dalaskolan Norra
0709-23 31 09
petra.jeppsson@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alvikenskolan
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Martin Thorsén
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Raketen
0709-17 11 80

Solen
0709-17 11 15

Månen
0709-17 11 16

Kometen
0709-23 31 12

Stjärnan
0709-23 31 11

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2024