Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Vita Sand

Vita Sand

I maj 2018 togs första spadtaget för Vita Sands nya förskola på Ivöstrand. Förskolan kommer att vara inflyttningsklar under hösten 2019.

Bakgrund

Det byggs många nya bostäder i Bromölla. I takt med att orten växer, så växer och utvecklas också våra förskolor och skolor. För att möta ett ökande barnantal och framtida behov av förskoleplatser har Bromölla kommun projekterat och upphandlat byggnation av förskolan Vita Sand på Ivöstrandsområdet.

När den nya förskolan öppnas kommer barngruppernas storlek att minska och förskolan 1912:s lokaler kommer att övergå till Alvikenskolans regi, vilken är i stort behov av ytterligare lokaler.

Vad händer just nu?

Byggnation av förskolan pågår. Hösten 2019 är den klar för inflyttning.

Förskolan Vita Sand

Förskolan Vita Sand byggs på Ivöstrand i nära anknytning till det omgivande landskapet. Miljön kring förskolan består av skog, öppna gräsytor, lägenhets- och villabebyggelser samt närhet till Ivösjön.

En av de bärande idéerna bakom Vita Sands utformning är att skapa kreativa ytor i och omkring byggnaden. Innergården blir genom lek, umgänge och entréer en naturlig mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Förskolans placering på tomten främjar lekplatser i flera väderstreck och ger naturlig rörelse och variation för barnen. Variationen av de invändiga utrymmena bidrar till inspiration och lekglädje för både barn och personal.

Vägen till Vita Sand

Under våren 2019 kommer det att vara byggtrafik i området. Under vissa perioder kommer trafiken att ledas om på provisoriska vägar där vi uppmanar bilister, cyklister och gående att visa hänsyn, dämpa farten och följa tillfällig skyltning. Boende på Ivöstrandsområdet och besökare till boende på området ombeds parkera på norra sidan av Skräbeån där det finns gott om parkeringsplatser.

Trafik med fordon till Vita Sand kommer gå från Storgatan, svänga in på Pyntvägen och sedan vidare till Musikvägen. Vita Sand ligger på Musikvägen 11. Gång- och cykelväg kommer gå parallellt med motionsslingan och med en anslutning från Hallonstigen.

 


Projektbeskrivning

Projektet avser nybyggnad av en förskola med sex förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök, solceller och miljöhus. Byggnaden är förberedd för inkoppling av mobilt reserv-elkraftverk vid behov.

Mark

Fastighetens totala yta är 7 606 kvadratmeter. Lek- och grönytan är 4 328 kvadratmeter och pedagogiskt utformad utan traditionella lekredskap. Den bjuder i stället in till aktiv lek och lärande med naturens egna material.

Byggnader

Total bruttoarea (BTA) huvudbyggnad + förråd är 1 820 kvadratmeter (varav 1 573 kvadratmeter i markplan).

Miljövänlig- och hållbar byggnad

  • Byggnaden är projekterad utifrån Miljöbyggnad kategori Silver. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Förskolan har förskolan beviljats ett grönt lån vilket kommer att ge lägre kostnader för projektet. Gröna lån är långivaren Kommuninvests satsning på ett mer hållbart samhälle.

  • Miljövänlig- och hållbar bioteknik för fettavskiljare, storköksventilation och avfallsutrymmet/miljöhus. En stor mängd fett belastar idag samhället - igensatta avlopp, bränder i ventilationer och luktproblem i avfallsutrymmen är bara några av de problem fettet orsakar. Modern miljöteknik håller dock på att förändra detta. 

  • Lokal hantering av dagvattnet.

  • Klimatsmart CO2 livsmedelskyla.

  • Egenproducerad el via solceller som installeras på del yttertaket med ca 60 MWh/år i uppskattat tillskott.

  • Energiberäkning = 25 % bättre än gällande krav (Boverkets byggregler, BBR), som resulterar i mindre miljöpåverkan och lägre driftskostnader.

Kontakt

Roger Jensen
Fastighetschef
0456-82 23 46
(SMS 0709-17 13 46 )
roger.jensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2019