Kommentera Skriv ut

Avgifter och regler

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är ingen särskild form av förskola utan bedrivs inom nuvarande organisation.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar 525 timmar per år vilket motsvarar i princip 15 timmar per vecka under skolans terminer. Allmän förskola följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnet är ledigt när skolan har lov. Det är förskolechefen som beslutar om tidsutlägg.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är ingen särskild form av förskola utan bedrivs inom nuvarande organisation. För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 3/8 under 10 månader per år.

Maxtaxa

Maxtaxan är inkomstrelaterad och gäller för dig som har barn i förskola  eller fritidshemsverksamhet. Avgiften beräknas utifrån bruttoinkomsten/månad multiplicerat med den procentsats som anges för respektive barn. Inkomsttaket i maxtaxan för 2018 är 46 080 kr/mån. Denna inkomst ger högsta avgift.

Exempel 1: Om man har ett barn i förskola multipliceras bruttoinkomsten med 3%.
Exempel 2: Om man har ett barn i förskola och ett barn i fritidshemsverksamhet multipliceras bruttoinkomsten med 3% för barn 1 i förskola och med 1% för barn 2 i fritidshemsverksamhet.

Förskola
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3 % 2 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 1382 kr/månad
  • För barn 2 högst 922 kr/månad
  • För barn 3 högst 461 kr/månad

För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 3/8 under 10 månader/år.

Fritidshemsverksamhet
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2 % 1 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 922 kr/månad
  • För barn 2 högst 461 kr/månad
  • För barn 3 högst 461 kr/månad

Maxtaxa för förskola och fritidshemsverksamhet

Schema och inkomstuppgift

Schema ska lämnas in så snart som möjligt. Schematiden måste följas. Om den anmälda tiden inte stämmer överens med vistelsetiden ska en schemaändring göras snarast. Semester, tillfällig ledighet eller röda dagar läggs inte in på schemat. Förskolechefen har rätt att begära in arbetsschema.

Inkomstuppgift ska lämnas in vid nyplacering, när hushållets inkomst ändras eller vid begäran från Utbildning. Högsta avgift debiteras, baserat på maxinkomst 46 080 kr/mån, om inkomstuppgift saknas. Inkomstuppgiften kan komma att kontrolleras hos skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnad mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske.


Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshemsverksamhet

Tillämningsföreskrifter för förskola och fritidshemsverksamhet


Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.

Skollagen "kapitel för kapitel" finns på Skolverkets webbplats


Plan mot kränkande behandling

Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling såsom mobbning.

Enligt lagen är det förbjudet för de vuxna i verksamheten att på något sätt kränka ett barn eller en elev. Det är betydelsefullt att förskolechef och personal är uppmärksam på om barn upplever sig kränkta av någon vuxen i verksamheten. En likabehandlingsplan ska hållas levande och finnas med i vardagsarbetet på förskolan.

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplanerna kan du ta del av på Skolverkets webbplats


Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Läs mer om barnkonventionen hos UNICEF


Blanketter

Blankettsamling

Inkomstuppgift

Schema förskola

Schema fritidshem

Schema kväll natt helg

Kontakt

Beatrice Ams
Barnomsorgshandläggare
0456-82 22 75
beatrice.ams@bromolla.se

Lill-Britt Karlsson
Ekonomihandläggare (schema, inkomstuppgifter)
0456-82 22 17
lillbritt.karlsson@bromolla.se

Lisa Sandberg
Förskolechef
0456-82 22 24
(SMS 0709-17 12 24)
lisa.sandberg@bromolla.se

Ann-Sophie Bengtsson
Förskolechef
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Pia Gustavsson
Förskolechef
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Marie Widerberg
Förskolechef
0456-82 23 88
(SMS 0709-17 14 47)
marie.widerberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2018