Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Holjeåleden

Holjeåleden

Holjeåleden - "en tidlös känsla". Lämplig för kanot.

Holjeåleden är en vattenled som sträcker sig från Östafors i norr till Ivösjön i söder. Du paddlar sakta fram genom orörd natur nedsänkt i Holjeåns dalgång, vilket ger dig en känsla av att tiden står still.

Ån rinner i Holjeåns dalgång från Olofström till Ivösjön. Vattnet är relativt klart och karaktären varierar från forsar till lugnt flyt. Botten är mestadels sandig med en del stenpartier. Längs Holjeån kan du stanna till och upptäcka olika sevärdheter, grilla, fiska och även bo över på något boende längs ån. Se rastplatser och boende på kartan.

Fiske
I Holjeån finns havsöring, stationär öring, gädda, ål, mört, braxen och abborre. Åns intressantaste fiske är efter stationär öring, främst på sträckan uppströms Gonarps kraftstation. Det vandrar även en del havsöring och gullspångslax upp i ån. Vandrande fisk kom tidigare inte längre än till kraftstationen. Detta åtgärdades hösten 2000, då öppnades det upp ytterligare en sträcka för havsöringen via ett omlopp vid Gonarps kraftstation.
Nu är det öppet för öringen att vandra ända upp till Olofström. Speciellt spännande är flugfiske med torrfluga. Ån erbjuder flera sträckor där detta är intressant att prova.

Imitationer av gul och brun forsslända brukar fungera vid flugfiske. Lite senare på säsongen fungerar också olika typer av nattsländeimitationer bra. Tidigt på säsongen kan streamers ge ett överraskande resultat.

Tips: Söder om Sibbarpsdalen (bron) mot Näsum finns en speciell flugfiskesträcka, norr om bron har du även met- och spinnfiske.

Paddla
Paddlingen i ån består av två etapper om vardera 6 km. På sträckan Östafors – Västanå kvarn krävs två lyft förbi forsarna vid Gonarps kraftstation och Forsagården. Framkomligheten på denna sträcka är beroende av vattennivån. Du färdas genom ett sagolikt kuperat landskap förbi både odlingar, beteshagar och vackra bokskogar. På etappen Västanå kvarn – Ivösjön finns inga forsar, några lyft är inte nödvändiga. Här övergår landskapet till bördig slätt.

I en djup fåra slingrar sig ån fram på sin väg mot Ivösjön. Denna sträcka rekommenderas om du är nybörjare. Ivösjön bjuder på paddling i mer öppet vatten. Här finns flera både stora och små öar som är lätta att nå när du kommer från Holjeån ut i Ivösjön.

 
Besöksmål längs vägen: Naturreservatet Ljungryda/Östafors bruk – Arkitektritade "Arknat vindskyddet" vid Östafors rastplats - Kongahöjen/Kungabacken – Björkeborg – Kraftverket vid Gonarp – Västanå kvarn – Västanå bro – Humletorkan – Gudahagen   


Holjeåleden – "a feeling of timelessness"

Suitable for canoe

Holjeåleden is a waterway which stretches from Östafors in the north to Ivösjön in the south. Paddling slowly through untouched countryside at the base of Höljeån Valley, provides you with a feeling that time has quite simply stood still.

The river runs into Holjeån Valley from Olofström to Ivösjön. The water is relatively clear and its character varies from rapids to tranquil flows. The bottom is mainly sandy with a few stony areas. Along Höljeån (the River Holje) you will be able to stop and discover many attractions, barbecue areas, fishing grounds and even stay the night at one of the accommodations along the river. Take a look at the map to see where the various resting areas and accommodations are.

Fishing
In Holjeån, you can fish the following: sea trout, salmon, pike, eel, roach, bream and perch. The most interesting fish on the river is the trout, primarily on the stretch which goes upstream towards the power station at Gonarp. Sea trout and bay salmon can also be fished along the river. Previously, migratory fish never went any further down than to the power station. This was dealt with in the autumn of 2000 when another stretch of the river was opened up for sea trout which circumvented the power station. Now it is possible for the trout to migrate all the way to Olofström. It is particularly exciting to fly fish with dry flies.

The river offers several areas where it is interesting to try this type of fishing. Imitations of yellow and brown dragonflies usually work well with fly-fishing. A little later during the season, different types of caddisfly imitations also work well. Early on during the season, streamers provide surprising results.

Tip: South of Sibbarpsdalen (on the bridge) towards Näsum, there is a special fly-fishing area, and north of the bridge there is also an area for angling and spinning.

Paddling
Paddling along the river is done in two stages, each stage is 6 km long. Along the Östafors – Västanå mill stretch, you have to lift your canoe out of the water on two occasions to get past the rapids at Gonarp’s power station and Forsagården. Passability on this stretch of the river depends on the water level. You travel through a fantastically undulating countryside past agricultural land, pastureland and beautiful beech forests.

Along the stretch Västanå mill – Ivösjön, there are no rapids, so you do not have to take your canoe out of the water. This is where the countryside changes to fertile plains. In a deep furrow, the river meanders on its way towards Ivösjön. This stretch of the river is recommended if you are a beginner. Ivösjön offers you paddling in more open water. There are large and small islands which are easily reached when coming from Holjeån out into Ivösjön.

Översättning: Daccab

Kontakt

Sara Widesjö
Turismstrateg
0456-82 22 51
(SMS 0709-17 12 51)
sara.widesjo@bromolla.se

Bromölla turistinformation
Hermansens gata 22
Box 18, 291 25 Bromölla
0456-82 22 22
turistinfo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 april 2016