Kommentera Skriv ut

Parkeringsplatser, allmänna

I vår Trafiklagstiftning finns ett antal generella parkeringsregler som är bra att känna till:
På gatumark får du parkera 24 timmar i följd om inte annat anges genom skyltning på den aktuella gatan eller platsen. Under helger (lördag-söndag och motsvarande) är parkering dock tillåten utan avbrott.

Du får varken stanna eller parkera

 • På eller 10 meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
 • På eller 10 meter före en korsande cykel- eller gångbana.
 • På en cykelbana, gångbana eller trottoar.
 • I eller 10 meter före och efter en vägkorsning.
 • På en busshållplats, annat än för att låta passagerare stiga på/av.
 • På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
 • I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
 • På eller i närheten av backkrön, eller i en kurva med skymd sikt.
 • I en vägport eller i en tunnel.
 • Längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.

Du får inte parkera

 • Framför in-/utfart till fastighet.
 • Så att något hjul står utanför parkeringsrutan.
 • 20 meter före och 5 meter efter en busshållplats, om gul markering saknas.
 • På en huvudled, även inom tättbebyggt område.
 • På en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
 • Bredvid annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanan, eller bredvid en anordning (t.ex. container) som ställts upp där.

De grundläggande reglerna för parkering finns i Trafikförordningen (TrF) och i Vägmärkesförordningen (VMF).

P-skiva

P-skivan används på alla tidsbegränsade parkeringsplatser i kommunen där "p-skiva" är angivet på tilläggstavlan under parkeringsskyltningen. P-skivan kostar inget och kan hämtas i kommunens reception och på biblioteket

Viktiga regler är att p-skivan ska synas genom vindrutan, att fordonets ankomsttid markeras och att ankomsttiden inte ändras under pågående parkering. På platsen angivna tidsbegränsningar och tillåtna uppställningstider gäller naturligtvis.

Parkeringsanmärkning

Parkeringsövervakningen syftar till att i första hand förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakning ska vara förebyggande så att trafikanterna följer angivna regler

Parkerar du fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och måste då betala mellan 400 till 600 kronor i felparkeringsavgift beroende på grad av förseelse.

Parkeringsövervakning utförs av Q-park på offentlig plats i Bromölla tätort. 

Mer info om parkeringsanmärkning på polisen.se

På- och avstigningsplats för bussar i turisttrafik

Bromölla har en speciell på- och avstigningsplats för resenärer med turistbussar för att ge ett trafiksäkert sätt att resa. Denna plats ligger i anslutning till befintlig kollektivterminal i Bromölla, Olof Palmes plats, bussterminalen i centrum.

Kontakt

Johan Lund
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
johan.lund@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 juni 2017