Kommentera Skriv ut
Parkerade bilar

Allmänna parkeringsplatser

I vår Trafiklagstiftning finns ett antal generella parkeringsregler som är bra att känna till. På gatumark får du parkera 24 timmar i följd om inte annat anges genom skyltning på den aktuella gatan eller platsen. Under helger (lördag-söndag och motsvarande) är parkering dock tillåten utan avbrott.

Du får varken stanna eller parkera

 • På eller 10 meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
 • På eller 10 meter före en korsande cykel- eller gångbana.
 • På en cykelbana, gångbana eller trottoar.
 • I eller 10 meter före och efter en vägkorsning.
 • På en busshållplats, annat än för att låta passagerare stiga på/av.
 • På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
 • I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
 • På eller i närheten av backkrön, eller i en kurva med skymd sikt.
 • I en vägport eller i en tunnel.
 • Längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.

Du får inte parkera

 • Framför in-/utfart till fastighet.
 • Så att något hjul står utanför parkeringsrutan.
 • 20 meter före och 5 meter efter en busshållplats, om gul markering saknas.
 • På en huvudled, även inom tättbebyggt område.
 • På en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
 • Bredvid annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanan, eller bredvid en anordning (t.ex. container) som ställts upp där.

De grundläggande reglerna för parkering finns i Trafikförordningen och i Vägmärkesförordningen.

P-skiva

P-skivan används på alla tidsbegränsade parkeringsplatser i kommunen där "p-skiva" är angivet på tilläggstavlan under parkeringsskyltningen. P-skivan kostar inget och kan hämtas i kommunens reception och på biblioteket

Viktiga regler är att p-skivan ska synas genom vindrutan, att fordonets ankomsttid markeras och att ankomsttiden inte ändras under pågående parkering. På platsen angivna tidsbegränsningar och tillåtna uppställningstider gäller naturligtvis.


Så fungerar parkeringsövervakningen

I Bromölla är det Tekniska enheten som ansvarar för parkeringsövervakningen. Övervakningen utförs av en extern entreprenör, Q-park AB, och av uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgängligheten samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att arbeta förebyggande genom att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler.

Vanliga frågor om parkeringsövervakning

 • Hur får parkeringsvakterna betalt av kommunen? Kommunen betalar ett fast arvode per timme för den tid som parkeringsvakterna är i Bromölla och övervakar. Parkeringsvakterna får därmed ingen provision.
 • Vem får intäkterna från parkeringsanmärkningarna? Intäkterna går direkt till Transportstyrelsen som tar en del av intäkterna för administration av anmärkningarna i form av statistik och utskick av fakturapåminnelser. Resterande del av intäkterna går till kommunen och finansierar den parkeringsövervakning som utförs i Bromölla.
 • Varför använder inte parkeringsvakterna parkeringsskiva? Parkeringsvakter är undantagna delar av de trafikregler som finns i enlighet med Trafikförordningen (1998:1276) 11 kap 9 §. Detta undantag gäller inte enbart parkeringsvakter utan även andra särskilt utvalda så som Polis, räddningstjänst och kustbevakning med flera, se Trafikförordningen.
 • Varför ska Bromölla ha parkeringsövervakning? Parkeringsövervakningen syftar primärt till att främja och säkerställa trafiksäkerhet, framkomlighet samt tillgängligheten på vägar och parkeringar.

Så bestrider du en parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka Polismyndigheten. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan även skriftligen bestrida betalningsansvaret hos:

Polismyndigheten
205 90 Malmö.

Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt fabrikat på din bil. För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.


På- och avstigningsplats för bussar i turisttrafik

Bromölla har en speciell på- och avstigningsplats för resenärer med turistbussar för att ge ett trafiksäkert sätt att resa. Denna plats ligger i anslutning till befintlig kollektivterminal i Bromölla, Olof Palmes plats, bussterminalen i centrum.

Kontakt

Farhad Asekzai
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
farhad.asekzai@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 november 2018