Kommentera Skriv ut

Häckar och buskage

Häckar och träd som växer intill gång- och körbanor riskerar att skymma sikten för gång-, cykel- och biltrafikanter. Barn är extra utsatta, eftersom de är små till växten och inte syns bakom en hög häck.

I Plan- och bygglagen (PBL 3 kap 17 §) står det så här:
"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer, och så att risken för olycksfall begränsas."

För att minska risken för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa nedanstående regler.

 

Du som har hörntomt

Du får fram en så kallad sikttriangel om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt.

Inom sikttriangeln bör dina växter inte sträcka sig högre än 80 cm över gatans nivå. Samma regler gäller om två cykelvägar korsar varandra eller en cykelväg och en gata.

Du som har utfart mot gata

Vid en tomtutfart är sikttriangeln
2,5 meter åt vardera hållet och inom den bör växterna inte vara högre än 80 cm.

Därmed ger du andra trafikanter möjlighet att upptäcka om någon går eller kör ut från din tomt.

Fri höjd

Häckar och träd ska växa inom eget tomtområde. Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Gångbanor ska ha en fri höjd på minst 2,5 meter, cykelvägar minst 3,2 meter och körbanor minst 4,6 meter.

Några tips

Det är viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att du placerar dem tillräckligt långt från gatan.

Plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen och häckplantor minst 60 cm från tomtgränsen.

Korsning vid gata-cykelväg

Vid hörnet mot korsning får häckar och buskar vara max 80 cm höga. Höjdgränden gäller 10 meter av häck mot gatan och 5 meter av häck mot gång/cykelbana. Mät från gatans kantstenshörn.

Kontakt

Öjvind Hatt
Verksamhetschef Myndighetskontoret
0456-82 21 62
(SMS 0709-17 11 62)
ojvind.hatt@bromolla.se

Arne Bogren
Byggnadsinspektör
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 22 15
arne.bogren@bromolla.se

Christer Björk
Kommuntekniker
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 november 2016