Socialsekreterare

15 juli 2019

Placering: Barn och familj I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi söker en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller en tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och unga.

Bemanningsplanerare

11 juli 2019

Arbetet som bemanningsplanerare innebär att man arbetar med bemanning på lång och kort sikt. Ansvarar för att lägga och färdigställa scheman till verksamheterna inom Stöd och Omsorg, Vård och Omsorg och Förskoleverksamheterna i schemasystemet Time Care. Schemaläggning sker utifrån en bemanning i balans, där såväl indentifierad överkapacitet som underkapacitet är reglerad utifrån "rätten till heltidsarbete" innan schemat bemannas. Att schemalägga enligt gällande lagar, avtal och lokala riktlinjer. Vi arbetar med införandet av Heltid som Norm och även med införande av hälsosamma och hållbara scheman.

Rekryteringsspecialist

11 juli 2019

Som rekryteringsspecialist kommer du att ansvara för rekryteringar inom Vård och Omsorg och förskoleverksamheterna. Du arbetar operativt i nära samverkan med chefer. Driva rekryteringsprocessen i samarbete med rekryterande chefer vilket inkluderar att identifiera kompetensbehov, skriva och publicera annonser, intervjuer och referenstagning, göra urval och återkoppla till både chefer och kandidater. Tillsammans med chefer kartlägga rekryteringsbehoven i nutid och framtid. Säkerställa att all rekrytering sköts enligt gällande lagar, avtal, policys och rutiner. Att aktivt bidra till förändrings- och förbättringsarbete kring rekrytering. Du behöver vid vissa tillfällen stötta upp i Bemanningsenhetens bemanningsprocesser.

Undersköterskor till hemtjänsten i Bromölla

10 juli 2019

Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för medborgarna i Bromölla. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose bistånd enligt socialtjänstlagen till ett antal medborgare i ordinärt boende. Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter och service. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot medborgare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre. I Bromölla tänker man annorlunda när det gäller Hemtjänst! Eftersom vi i arbetar i små team med ansvar för ett mindre antal medborgare så är kontinuiteten hög. Du har stort ansvar för att tillsammans med ditt team planera dagen så att medborgaren får det bästa av oss. Vi arbetar med medborgarfokus, vi har hela tiden medborgarens behov och önskemål i centrum. Det resulterar i nöjda medborgare och nöjda medarbetare. Vill du arbeta med hemtjänst på ett sätt som är unikt i Sverige och vara med och fortsätta utveckla hemtjänsten i Bromölla? Skicka in en ansökan till oss!

Förskollärare 100%

08 juli 2019

Vi söker dig som vill vara med och möta framtiden tillsammans med oss och våra barn! Vi välkomnar dig som är en kreativ förskollärare som är tydlig och entusiasmerade ledare I Bromölla kommun har utbildningsverksamheten ett gemensamt visionsdokument och just nu arbetar vi med ledarskap och lärmiljö. Vi har också ett systematiskt kvalitetsarbete som sträcker sig från förskolan till grundskolans sista årskurs. Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Denna tid läggs ut på arbetsplatsen antingen innan eller efter tiden som du gör i barngrupp. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm. I Bromölla har vi de sista åren satsat på gemensamma satsningar och alla förskollärare i kommunen har gått eller går just nu matematiklyftet. Småbarnspedagogik är en annan satsning som gjorts. Vi har en central elevhälsa med skolpsykolog, specialpedagog med inriktning mot tal o språk samt en förskolekonsulent som bland annat tar emot våra nyanlända barn. Vi har också tre specialpedagoger knutna till våra förskolor. Alla anställda i Bromölla kommun har rätt till ett friskvårdsbidrag på 1000 kr.

Lärare i matematik år 7-9 100 % på Humleskolan, Bromölla

27 juni 2019

Som lärare på Humleskolan ingår du i ett arbetslag som ansvarar för elever i årskurs 7-9. Du planerar, undervisar och utvärderar din undervisning utifrån rådande styrdokument. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del av ditt arbete. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Du tar då både ansvar för din egen planering och gemensamt ansvar i gruppen.

Kvalificerad administrativ handläggare

27 juni 2019

Fastighetsenhetens syfte är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och leverera bra service till våra verksamheter och medborgare. Vi söker därför en kvalificerad administrativ handläggare som vill bidra till vårt gemensamma arbete och som ser den lilla kommunens fördelar med möjlighet till bred kompetensutveckling och nära samarbete med andra verksamheter. Som kvalificerad administrativ handläggare kommer du att att arbeta parallet med drift- och förvaltningsfrågor samt hantera olika uppdrag inom ramen för Bromölla kommuns ansvar som fastighetsägare. I tjänsten ingår även att administrera anskaffning, avyttring- och hanteringen av kommunens leasade bilar. Arbetet består av två huvuddelar varav den första innebär ansvar för fordonsanskaffning, avyttring av fordon samt återlämnande av fordonen. Den andra delen omfattar fordonshantering såsom körjournaler, inrapportering av mätarställning, löpande underhåll, försäkring och bilpooler.

Teknisk chef

26 juni 2019

Ledning planering - utveckling Samverkan över gränser med fokus på medborgarna är något som är prioriterat i Bromölla kommun. Hos oss händer det mycket. Som teknisk chef har du det övergripande ansvaret att leda, planera och utveckla Bromölla kommuns tekniska enhet. Du arbetar såväl strategiskt som operativt. Du ingår i ledningsgrupp för Tillväxt och utveckling och är direkt underställd Verksamhetschef för Tillväxt och utveckling. Den tekniska enheten ansvarar för strategisk och operativt arbete i gröna, svarta och blå infrastrukturer: gata, renhållning och återvinning, kart- och mät verksamhet, naturvård, vattenvård samt fysisk planering och trafikfrågor. Den tekniska enheten består av medarbetare med olika kompetensbakgrunder som, under din ledning, arbetar för utmärkt samhällsservice på ett långsiktigt och ekonomiskt bärkraftigt sätt.