1 st sjuksköterska, natt

16 november 2018

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun, ordinärt och särskilt boende Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Du kommer att arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Vi erbjuder individuell bredvid gång och möjlighet till friskvårdsbidrag.

Fritidspedagog/grundlärare med inriktning mot fritidshem

13 november 2018

Placering: Alvikenskolan Vi söker 1-2 fritidspedagoger som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. På skolan finns fem fritidsavdelningar som samverkar med varandra. Vi vill ge eleverna en meningsfull fritid, utmana och utveckla deras kreativitet. Värdegrundsarbetet lägger vi stort fokus på. Dina arbetsuppgifter som fritidspedagog kommer innebära att du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp fritidsverksamheten, så att den stimulerar elevernas utveckling och lärande både kunskapsmässigt och i det sociala samspelet. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans, med dina kollegor ansvarar för fritidsverksamheten. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om fritidshemmets uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Byggnadsinspektör

12 november 2018

Placering; Myndighetskontoret, Bromölla kommun Vår nuvarande byggnadsinspektör går i pension och vi söker en ersättare för honom. Som byggnadsinspektör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara handläggning av bygglov och anmälan. Du kommer att bedöma lovansökningar utifrån plan- och bygglagen med tillhörande regelverk. Du har kontinuerlig dialog med sökanden och andra berörda, granskar ritningar, fattar beslut och föredrar ärenden inför nämnden. Du kommer ha visst stöd i administrationen av bygglovshandläggare. En stor del av arbetet är att ge råd och information till allmänheten via telefon eller besök. Uppdraget är varierande och du får följa projekt från början till slut med stöd av dina kollegor. Eventuellt kan även andra arbetsuppgifter komma att bli aktuella. Och i uppdraget ingår också att vara delaktig i kontorets utvecklings och förbättringsarbete. Kommunen strävar efter att i alla delar och utifrån verksamhetens förutsättningar arbeta med systemtänk enligt Vanguard metoden. Vi kommer även att rekrytera en bygglovshandläggare. Så du kommer inte vara helt ensam i din roll. På Myndighetskontoret arbetar vi också för nuvarande med miljö- och hälsoskydd och livsmedelstillsyn.

Lärare i tidigare år

12 november 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-3 med start under ht-18. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare i tidigare år

12 november 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren med legitimation för arbete i åk 1-6, med placering i liten grupp i åk 1-4, som är i behov av särskilt stöd, under ht-18 och vt-19. Vi söker dig som , precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare i idrott och hälsa

06 november 2018

Dalaskolan södra är en liten skola för åk 7-9 med ca 150 elever. Under vårterminen kommer ordinarie lärare i idrott och hälsa vara tjänstledig och vi söker vikarie för denna tid. I uppdraget ingår undervisning i idrott och hälsa för åk 7-9 och mentorskap tillsammans med en annan lärare i en klass åk 9. I tjänsten ingår arbete med fotbollstillvalet som är ett samarbete med Humleskolan, Ifö Bromölla och Mjällby aif/Furulundskolan två timmar per vecka.

Vik. Integrationshandledare till HVB-hem och Stödboende

06 november 2018

Individ och familjeomsorgen omfattar verksamheter riktade till barn och familj, vuxenvård, försörjningsstöd, integration och ensamkommande barn och ungdomar. Vi söker nu ett flertal tim- och semestervikarier som Integrationshandledare både till HVB-verksamheten och till Stödboendet. Arbetet innebär att ge ungdomarna det vuxenstöd som de behöver, skapa en välfungerande vardag, ge stöd i skolarbetet samt motivera till en aktiv och meningsfull fritid. Ungdomarna skall under trygga förhållanden få erfarenheter och kunskaper som hjälper dem till ökad självständighet och förbereder dem till vuxenlivet. Stödet skall vara utformat efter ungdomarnas förutsättningar och behov, enligt upprättad genomförandeplan. Verksamheten skall genom pedagogiskt arbete skapa en tydlig, strukturerad och meningsfull vardag för ungdomarna. Du skall vara ett professionellt vuxenstöd i ungdomarnas vardag på boendet och ansvara för deras dagliga omsorg. Utöver detta handlar uppdraget mycket om att motivera och aktivera ungdomarna. Arbetet innebär ett stort eget ansvar och förutsätter förmåga till samarbete och kreativt arbetssätt. Därutöver ingår att sköta praktiska sysslor i boendet som t ex matlagning, städning, tvätt och administrativa sysslor samt löpande dokumentation . Då ungdomarna under loven är lediga från skolan och för att hålla struktur i tillvaron har du och dina kolleger även en roll i att skapa balans mellan ledighet och aktiviteter i vardagen. En viktig uppgift blir att medverka i planering, vara kontaktperson och samverka med gode man, särskilt förordnad vårdnadshavare, socialsekreterare och andra myndigheter. Dessutom är du aktiv och verkar för integrationsprocesser och verksamhetsutveckling med målsättningen att barnen och ungdomarna skall bli självständiga och delaktiga medborgare. Genom ditt arbete medverkar du till att barnen och ungdomarna får ett tryggt och professionellt bemötande.