Undersköterska

23 mars 2020

Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

2 Förskollärare sökes på 1,0 fr o m augusti 2020

23 mars 2020

Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbetet. Du tar gemensamt ansvar både för din egen, som gruppens planering och vidareutveckling. Du samverkar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en god relation till barn, föräldrar och kollegor. Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar för att erbjuda en stimulerande förskola som utgår från barns inflytande, utveckling och lärande, i natursköna Edenryd. Vi erbjuder dig en arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, planeringstid, kompetensutveckling och friskvårdserbjudande.

Lärare åk 7-9 i spanska

23 mars 2020

Vi söker dig som har behörighet i spanska, även gärna i kombination med andra ämnen. Vi söker dig som har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Humleskolan är organiserad i fyra arbetslag där varje arbetslag har egna lokaler och även egen matsal. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat härliga team!

Skolsköterska

19 mars 2020

Var med och utveckla framtidens barn- och elevhälsa! I Bromölla kommun söker vi nu en skolsköterska som vill vara med och anta utmaningen att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Du kommer att ingå i vår centrala barn- och elevhälsa och utgöra den medicinska insatsen tillsammans med två skolsköterskekollegor och vår skolläkare. Din arbetsplats kommer att vara förlagd till några av kommunens skolor. Ditt ansvar är elevhälsans medicinska insatser vilket främst innebär förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du blir garant för att basprogrammets hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer genomförs Du kommer att göra insatser på gruppnivå tillsammans med övrig elevhälsopersonal. Exempel på arbetsuppgifter: • Hälsobesök och vaccinationer • Öppet mottagningsarbete • Skolläkarmottagning • Aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam • Samverkan med elev/vårdnadshavare, lärare och övrig personal på skolan • Samverkan med övriga inom centrala barn- och elevhälsan • Samverkan med externa aktörer/myndigheter • Enskilda stödsamtal • Samtal i elevgrupp med olika förebyggande teman

Miljöinspektör

18 mars 2020

Vi söker en ersättare för en kollega som går i pension efter många år i yrket. Hennes senaste inriktning var hälsoskydd och enskilda avlopp och det är främst den inriktningen vi tänker oss tjänsten. Men eftersom kontoret är litet så kan alltid andra uppgifter inom miljöbalkens områden tillkomma. Det finns också möjlighet för att i bedömningen av det samlade behovet ändra tillsynsinriktning. Du förväntas att förutom huvuduppdraget bidra med kontorets kvalitetsförbättrande åtgärder. Myndighetskontoret är ett litet kontor och vi är totalt 11 personer varav 6 stycken är miljöinspektörer, 2 arbetar med administration och 2 med ärenden enligt PBL. Placering: Myndighetskontoret

Socialsekreterare

17 mars 2020

I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt komma snabbare från utredning till insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra myndigheter. Nu söker vi en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller en tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och unga.

Fritidspedagog eller lärare med inriktning fritidshem

17 mars 2020

Vi söker fritidspedagog eller lärare med inriktning fritidshem som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 430 elever med fem fritidshems avdelningar. Vi söker pedagoger till flera av våra avdelningar då vi har personal som kommer vara föräldralediga samt pensionsavgång. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att stödja elever i sitt lärande både kunskapsmässigt och i det sociala samspelet. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans pedagoger och arbetslaget på fritidshemmen, vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolan och fritidshemmets uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Behörig lärare till särskild undervisningsgrupp

16 mars 2020

Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 430 elever. Vårt mål är att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som vill arbeta med och ingå i vårt team för skolans nuvarande tre särskilda undervisnings-grupper. Uppdraget bygger på att du har intresse för och kan skapa goda förutsättningar för elevers olika lärande. Du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor i de olika arbetslagen, då vi tror på det kollegiala lärandet. Du är positiv med ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

06 mars 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Nu finns chansen att vara del i vår rehabgrupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Rehabgruppen består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehabassistenter. Vi har ett arbetssätt som innebär ett nära samarbete och där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som fysioterapeut kommer du att utföra individuella bedömningar, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du samverkar i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehabassistent, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende.

Distriktssköterska

26 februari 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som distriktssköterska i kommunal hemsjukvård. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens.