Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om det förebyggande arbetet på nationell och regional nivå och insatser av betydelse ur folkhälsosynpunkt samt inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.
  • Bevaka och följa den lokala utvecklingen av hälsoläget och brottsutvecklingen
  • Verka för att den förebyggande strategin integreras i alla verksamheter och att alla människor ges förutsättningar till inflytande och delaktighet i sin vardag och framtid
  • Verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv
  • Vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, samt de frågor Trygghetsrådet önskar få på remiss

Valda politiker 2023-2026

Jenny Önnevik (S), ordförande
Filip Persson (SD), ledamot
Yvonne Nilsson (Alt), ledamot
Marie Dahlberg (S), ersättare
Daniel Jerneholt (SD), ersättare
Jon Brun (M), ersättare

Övriga ledamöter

Tjänstemän
Marie Wäppling, kommunchef
Anneli Börjesdotter Tedenlid, verksamhetschef Stöd och omsorg
Patrik Grimmesjö, verksamhetschef Utbildning
Anders Haglund, räddningschef
Sanja Vojnikovic, säkerhets- och beredskapssamordnare
Anna-Marie Nilsson, funktionschef IFO
Johan Ohlsson, verksamhetschef Samhällsutveckling och service
Ida Karlsson, folkhälsosamordnare och sekreterare

Övriga
Fredrik Svennergren, kommunpolis

Ständigt adjungerade enligt beslut vid första mötet
Sanja Vojnikovic, säkerhets- och beredskapssamordnare
Anna-Marie Nilsson, funktionschef IFO

Mötestider 2024

4 mars kl. 14-16
10 juni kl. 14-16
9 september kl. 14-16
9 december kl. 14-16

Kontakt

Ida Karlsson
Folkhälsosamordnare
0456-82 24 49
ida.karlsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 december 2023