Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Brandfarlig och explosiv vara

För att du ska få hantera och förvara brandfarliga varor krävs det att du har god kunskap om vad som gäller. Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra.

Brandfarlig vara i hemmet

Du får förvara brandfarlig vara utan tillstånd upp till en viss mängd. Vad som gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor kan du läsa om i informationsbroschyren Brandfarliga vätskor i hem-och fritidsmiljö  som är framtagen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Gasolgrillar har blivit populära i hemmen runt omkring i landet. Många som skaffar sig en sådan grill vet nog inte hur pass farlig gasol kan vara om det hanteras på fel sätt. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram en bra broschyr Gasol för hem- och fritidsmiljö där du kan läsa om det mesta som berör gasol för hem och fritidsmiljö. Den tar bland annat upp hur du ska förvara din gasoltub på bästa sätt.

Tillstånd brandfarlig vara

Enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor  (2010:1011) krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten prövar frågor om tillstånd, på delegation av myndighetsnämnden, gällande innehav och förvaring.

I Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor anges de mängder som är tillståndspliktiga.

För att söka tillstånd ska du använda blanketten
Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Föreståndare för brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarlig vara krävs det också att man har en föreståndare och en ställföreträdare i verksamheten.

För att anmäla föreståndare till brandfarlig vara ska du använda blanketten Anmälan om föreståndare brandfarlig vara

Explosiva varor

Enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och Förordning om brandfarlig och explosiv vara (2010:1075) krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor. Räddningstjänsten prövar frågor om tillstånd, på delegation av myndighetsnämnden, gällande innehav och förvaring.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram en Handbok till förvaring av explosiva varor där du kan läsa om det mesta som berör förvaring av explosiv vara.

Blankett för tillståndsansökan och anmälan
Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor


Från ansökan till tillstånd

Tillstånd till förvaring meddelas endast den som

  • kan hantera den explosiva varan med tillräcklig aktsamhet, 
  • som bedöms lämplig, 
  • och i sin ansökan visar att de explosiva varorna kan förvaras enligt lagstiftningens krav.

Tillståndsansökan skall vara skriftlig. För granskning av tillståndsärendet krävs vanligen kompletterande uppgifter såsom exempelvis situationsplan, byggnadsritning, konstruktionsbeskrivning av förrådet, klassningsplan uppgifter om de explosiva varorna (riskgrupp, samhanteringsgrupp, största mängd), uppgifter om föreståndaren samt riskutredning. I bilagorna till ansökningsblanketten kan du läsa mer om riskgrupper, samhanteringsgrupper och klassificering av förråd. 

I samband med granskningsarbetet av ansökan kan tekniska eller organisatoriska krav enligt tillämpningsföreskrifterna uppkomma. Förutsättningarna för den aktuella hanteringen presenteras i beslutet som sänds till den sökande efter handläggning. Tillståndet gäller under begränsad tid, normalt 1-5 år beroende på anläggnings art. Tillståndets giltighet återfinns i beslutet. Observera att kraven enligt beslutet är en förutsättning för att hantering skall få ske inom anläggningen. 

Vid en helt ny anläggning eller verksamhet med explosiv vara får ej hanteringen påbörjas förrän avsyning ägt rum. När kraven enligt beslut är åtgärdade skall anmälan om avsyning ske till Räddningstjänsten. Om krav i beslut uppkommer vid förlängning av tillstånd eller ägarbyte på befintlig hantering, ges en tidsfrist för när åtgärderna skall vara utförda i beslutet. När den sökande åtgärdat punkterna dock senast när tidsfristen löper ut skall anmälan för avsyning ske till Räddningstjänsten. 

Avgifter

För tillstånd till hantering av explosiv vara tas en avgift ut. Hur stor avgift som tas ut beror på omfattningen av den explosiva varan. Information finns i Tillsynsplan och taxa brandfarlig och explosiv vara

I avgiften ingår också avsyning av anläggningen. Avgiften debiteras i samband med att du får ditt tillstånd.

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2023