Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Invandring och integration

I Bromölla kommun lever människor med olika bakgrund och erfarenheter. Tillsammans skapar vi en kulturell mångfald som bidrar till vår gemensamma samhällsutveckling och ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund personen har. I Bromölla kommun handlar det bland annat om hur vi tar emot nyanlända flyktingar, så de blir en del av samhället och vår gemensamma utveckling.

Att ta emot nyanlända är ett delat ansvar mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och individer. Det är något vi gör tillsammans.

Ansvarsfördelning nyanlända

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas som regel av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa regler som tar sikte på gruppen nyanlända.

Övergripande redovisning av ansvarsfördelningen mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. De olika aktörernas generella uppgifter omfattar alla som är folkbokförda i Sverige.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen.
 • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning.
 • Förskola och skola.
 • Utbildning i svenska för invandrare (SFI).
 • Vuxenutbildning.
 • Samhällsorientering.
 • Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan.
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn.
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Regionens ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden.
 • Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Anvisa kvotflyktingar och andra nyanlända som ska anvisas enligt bosättningslagen till kommuner.
 • Besluta om och betala ut ersättningar till kommuner och regioner.

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

 • Samordna ansvaret för etableringsinsatser till nyanlända.
 • Upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlände.
 • Besluta om etableringsersättning.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

 • Besluta hur antalet nyanlända som ska anvisas för bosättning inom respektive län ska fördelas mellan kommunerna (kommuntal).
 • Verka för att det finns beredskap och mottagningskapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända.
 • Stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet, såsom SFI och samhällsorientering
 • Främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Försäkringskassans ansvar och uppgifter

 • Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning.
 • Betala ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Skatteverkets ansvar

 • Besluta om folkbokföring och personnummer.
 • Utfärda id-kort.

CSN:s ansvar

 • Besluta om studiestöd.
 • Handlägga och pröva ärenden om hemutrustningslån samt betala ut sådant lån.
Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2022