Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Lots

Lotsmodellen – samarbete kring det enskilda barnet/ungdomen

Lotsmodellens syfte

För många barn och ungdomar i behov av särskilt stöd krävs det att de professionella söker nya och många olika lösningar. I de lagar som reglerar de kommunala och regionala verksamheterna finns det uttryckt att alla verksamheterna är skyldiga att delta i samarbete i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Lotsmodellen är en formaliserad arbetsgång mellan verksamheter på kommunal och regional nivå i nordöstra Skåne i ärenden där det behövs samverkan.

Syftet med modellen är att skapa förutsättningar för samarbete mellan verksamheterna och för att finna lösningar som ser till helheten. Allt arbete måste ske tillsammans och i samverkan med familjen och med barnet/ungdomen i centrum. Målgruppen är barn och ungdomar under 20 år som är i behov av stöd/insatser från olika kommunala och regionala verksamheter i nordöstra Skåne.

Läs mer om samarbetet på Kristianstad kommuns webbplats

Lotsmodellen i kommuner

Följande verksamheter och kommuner arbetar efter lotsmodellen: Förskola, skola, socialtjänst och omsorgsverksamheter i kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.

Lotsmodellen inom regionen

Följande verksamheter från Region Skåne i nordost arbetar efter lotsmodellen: Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomsmedicin, CSK, Enheten för Familj och Ungdomshälsa, BVC.

Alla verksamheter som deltar i LOTS har utsett en eller två ambassadörer som har till uppgift att utveckla Lotsmodellen och att var ett stöd till respektive verksamhet. Du kan vända dig till kommunens lotsambassadör om du behöver information, råd och stöd kring modellen.

Bromölla kommuns Lots-ambassadör

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 december 2021