Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om det förebyggande arbetet på nationell och regional nivå och insatser av betydelse ur folkhälsosynpunkt samt inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.
  • Bevaka och följa den lokala utvecklingen av hälsoläget och brottsutvecklingen
  • Verka för att den förebyggande strategin integreras i alla verksamheter och att alla människor ges förutsättningar till inflytande och delaktighet i sin vardag och framtid
  • Verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv
  • Vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, samt de frågor Trygghetsrådet önskar få på remiss

Valda politiker 2019-2022

Eric Berntsson (SD), ordförande
Jenny Önnevik (S), vice ordförande
Charlotte Söderlund (L), ledamot
Ellenor Liljestoft (KD), ersättare
Eva Bergman (S), ersättare
Yvonne Nilsson (Alt), ersättare

Övriga ledamöter

Tjänstemän:
Marie Wäppling, kommunchef
Susanna W Sjöbring, verksamhetschef Stöd och omsorg
Sven Håkansson, verksamhetschef Utbildning
Agneta Gottberg Henriksson, verksamhetschef Tillväxt och utveckling
Anders Olofsson, räddningschef

Övriga
Max Staude, kommunpolis

Ständigt adjungerade enligt beslut vid första mötet
Sanja Vojnikovic, säkerhetsskyddschef
Britt Gunnarsson, chef individ- och familjeomsorgen

Mötestider 2020

10 mars, kl. 14-16
13 maj, kl. 14-16
22 september, kl. 14-16
8 december, kl. 14-16

Sidan senast uppdaterad: den 12 februari 2020