Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om det förebyggande arbetet på nationell och regional nivå och insatser av betydelse ur folkhälsosynpunkt samt inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.
  • Bevaka och följa den lokala utvecklingen av hälsoläget och brottsutvecklingen
  • Verka för att den förebyggande strategin integreras i alla verksamheter och att alla människor ges förutsättningar till inflytande och delaktighet i sin vardag och framtid
  • Verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv
  • Vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, samt de frågor Trygghetsrådet önskar få på remiss

Valda politiker 2019-2022

Jenny Önnevik (S), ordförande
Filip Persson (SD), ledamot
Charlotte Söderlund (L), ledamot
Ellenor Liljestoft (KD), ersättare
Eva Bergman (S), ersättare
Yvonne Nilsson (Alt), ersättare

Övriga ledamöter

Tjänstemän:
Marie Wäppling, kommunchef
Susanna W Sjöbring, verksamhetschef Stöd och omsorg
Sven Håkansson, verksamhetschef Utbildning
Anders Olofsson, räddningschef

Övriga
Max Staude, kommunpolis

Ständigt adjungerade enligt beslut vid första mötet
Sanja Vojnikovic, säkerhetsskyddschef
Britt Gunnarsson, chef individ- och familjeomsorgen

Mötestider 2020

10 mars, kl. 14-16
13 maj, kl. 14-16
22 september, kl. 14-16
8 december, kl. 14-16

Sidan senast uppdaterad: den 12 februari 2020