Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Jenny Önnevik och Anders Knutsson undertecknar dokumentet

Medborgarlöfte 2018

Den 15 januari 2018 undertecknades Medborgarlöfte 2018 av kommunalråd Jenny Önnevik och lokalpolisområdeschef Anders Knutsson. Nedan hittar du medborgarlöftet i sin helhet

Lägesbild
Under hösten har en grupp bestående av företrädare för Bromölla kommun och lokalpolisområdet träffats vid två tillfällen för att tydliggöra den lokala lägesbilden och utifrån denna skapa underlag för medborgarlöftet 2018. Efter diskussion och inhämtande av underlag i form av anmälda brott samt resultat av den lokala trygghetsundersökningen har gruppen beslutat att det närmaste året fokusera insatser till förebyggande arbete med kommunens barn och unga.

Trygghetsläget i Bromölla under 2017 har påverkats negativt av de ungdomar som begått brott och orsakat ordningsstörningar i kommunens olika delar under sena kvällar. Även om problematiken med ungdomar i centrum har minskat behövs fortsatta förebyggande insatser runt kommunens unga. Målet med årets arbete blir att arbeta förtroendeskapande och att minska anonymiteten mellan ungdomarna och vuxenvärlden.

Medborgarlöfte
Polisen förbinder sig att under skolterminerna utöka synligheten genom minst 40 besök under året av polispersonal i ungdomsmiljöer som skolor (i första hand högstadiet), fritidsgården samt vid ungdomsevenemang. Polisen kommer också att fortsätta säkerhetsarbetet med utbildningsinsatser till kommunala verksamheter som arbetar med barn och unga.

Polisen och Bromölla kommun förbinder sig att tillsammans genomföra en informationssatsning då det gäller tryggheten på sociala medier riktat till elever i och mentorer för årskurs 6. Information kommer i detta sammanhang även att erbjudas allmänheten.

Bromölla kommun förbinder sig att under året genomföra trygghetsvandringar som utgår från elevernas upplevelse av sin skolmiljö. Utifrån trygghetsvandringarnas uppkomna behov ska kommunen arbeta för att förbättra den fysiska miljön i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte.

Sidan senast uppdaterad: den 15 januari 2018