Kommentera Skriv ut

Vilket stöd kan jag få?

LSS ger rätt till tio olika insatser:

  • Rådgivning och annat personligt stöd.                                                      
  • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.
  • Ledsagarservice.
  • Biträde av kontaktperson.
  • Avlösarservice i hemmet.
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
  • Bostad med särskild service för unga.
  • Bostad med särskild service för vuxna.
  • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Hur ansöker jag?

Om du är under 15 år är det dina vårdnadshavare som kan ansöka om insatser. Om du har två vårdnadshavare ska båda begära insatsen.

Du som har fyllt 15 år och förstår vad saken gäller och kan uttrycka din vilja, kan ansöka själv eller få hjälp av vårdnadshavare.

Om du är över 18 år ansöker du själv. Om du har en god man eller förmyndare hjälper hen dig att söka.

Ansökan om insatser enligt LSS sker till en LSS-handläggare i kommunen, vid ett personligt besök, via telefon, skriftligen eller via e-post.

Här finns blanketten Ansökan om insatser enligt LSS som du kan använda.

Efter att du gjort en ansökan om en insats utreder LSS-handläggaren dina behov. Hembesök sker ofta i början av en utredning. Det är bra att ha en utredning från barn- eller vuxenhabilitering och/eller läkarutlåtande, om det finns sådant. När LSS-handläggaren har utrett din ansökan och de behov du har, får du ett beslut om vilka insatser som beviljats.

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått, kan du överklaga.

Inom tre veckor, från det du har fått beslutet ska du lämna in din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva; vilket beslut det gäller och vad du vill ska ändras. Överklagandet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare ( vårdnadshavare, god man, förvaltare eller ombud).

En handläggare kan hjälpa dig att överklaga.


Rådgivning och annat personligt stöd

En insats som du kan få genom LSS är "Rådgivning och annat personligt stöd". Det kallas ibland bara för "Råd och stöd". Med det menas att du kan få rådgivning av personer som vet mycket om hur det är att leva med en funktionsnedsnedsättning. Råd och Stöd kan innebära att du får kunskap om vad funktionshindret innebär och att du får veta vad samhället kan erbjuda för att underlätta din livssituation. Det kan exempelvis vara genom en kontakt med en kurator, psykolog, arbetsterapeut eller en annan expert.

Om du vill ansöka om Råd och stöd ska du kontakta Region Skåne

Kontakt

Jenny Hannula
Enhetschef
0456-82 22 12
(SMS 0709-17 12 12)
jenny.hannula@bromolla.se

Anna Adamssson
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
anna.adamsson@bromolla.se

Birgitta Götesdotter
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
birgitta.gotesdotter@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 september 2017