Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Funktionsnedsättning

Du som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga har möjlighet att ansöka om stöd för att kunna leva som andra.

Du kan få insatser/bistånd som ger dig möjlighet till:

  • det boende och stöd i vardagen som du har behov av
  • deltagande i form av arbete, studier eller sysselsättning samt
  • gemenskap och att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Synsätt

Socialtjänsten inriktar sig på att frigöra och utveckla dina egna resurser. Din verklighet och dina möjligheter tas tillvara utifrån dina behov. Socialtjänsten tar inte över ditt eget ansvar.

Vi vill att du ska uppleva att vårt arbete utförs med god kvalitet och att du får ett värdigt bemötande.

Tystnadsplikt

Ditt privatliv ska alltid respekteras. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det gäller även studerande som praktiserar hos oss.

Avgifter

Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfri till skillnad från insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), där kommunen har rätt att ta ut avgift.

Samverkan

För att du som har en funktionsnedsättning ska få dina behov tillgodosedda ur ett helhetsperspektiv samverkar funktionshinderomsorgen med bland andra Region Skåne, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Sidan senast uppdaterad: den 16 september 2021