Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Covid-19, stöd och omsorg

Covid-19, stöd och omsorg

Inom kommunens stöd och omsorg finns det många områden som innefattar vård av eller kontakt med människor. Här kan du se vad vi gör och hur vi arbetar inom varje område, med anledning av covid-19.

Information från vård och omsorg 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, smittskydd och vårdhygien Skånes riktlinjer och rutiner för att minska riskerna för smittspridning i verksamheten. Vi följer noga de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning så fort någon uppvisar symtom. Samtliga medarbetare stannar hemma vid symtom.

[210331] Säkra besök på särskilda boenden förlängs

Den 31 mars hävdes avrådan från besök på särskilda boende inom vård och omsorg. Då infördes istället säkra besök under ordnade former, där varje boende har utarbetat lokala rutiner för besöken. Besökare ska vara symtomfria och friska.

Bromölla kommun fortsätter att följa de föreskrifter och rekommendationer som utfärdats av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta (Folkhälsomyndighetens nyhet 21-02-25

Vaccination av boende och personal inom omsorgen

Den 13 januari 2021 påbörjades den typen av vaccineringar i Bromölla kommun. Till nyheten på bromolla.se

Region Skåne har ytterligare information om det fortsatta vaccinationsarbetet. Till regionens vaccinationssida

Information från Folkhälsomyndigheten

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

 

Vad händer vid misstanke om eller konstaterad smitta av covid-19? 

På särskilt boende
Om någon boende uppvisar symtom på covid-19 isoleras personen i sin lägenhet och provtagning görs.

Medarbetarna börjar omedelbart att använda skyddsutrustning, munskydd, visir och skyddsförkläde när de arbetar med personer som uppvisar symtom. Bemanningen styrs om till strikt kontinuitet

Om den boende skulle visa sig vara positiv för covid-19 informeras anhöriga/närstående och övriga personer som bor på boendet och deras anhöriga/närstående. Vi följer de riktlinjer som smittskydd, vårdhygien Skåne har tagit fram. Det innebär bland annat att:

• Personen som har insjuknat isoleras i sin lägenhet. Vi bryter isoleringen först när det har gjorts en smittfrihetsbedömning av ansvarig läkare.
• Alla boende vistas i sina egna lägenheter och vi är särskilt observanta på symtom
• En viss del av personalgruppen arbetar med den smittade
• Vi utökar städrutiner
• Vi har inga gemensamma aktiviteter.

Hos medborgare med hemtjänst
Uppvisar en medborgare som har hemtjänst symtom på covid-19 börjar medarbetarna omedelbart att använda skyddsutrustning, munskydd, visir och skyddsförkläde när de arbetar med personen.

Provtagning görs och om medborgaren visar sig vara positiv för covid-19 kommer ett specialteam att aktiveras och vårda medborgaren under tiden denne är smittsam.

Vilken information sprids om en kommunal verksamhet blir drabbad?

På grund av patientsekretessen kan kommunen inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kontaktas direkt av verksamheten.

Verksamheten kan påverkas

Om frånvaron ökar bland våra medarbetare kan det påverka verksamheten. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få det stöd och de insatser du behöver. Vi vill be om din förståelse för att vi kan behöva ändra i dina planerade insatser om vi får hög frånvaro bland medarbetarna.

Vår ambition är att alltid erbjuda dig en god kontinuitet och kvalitet på utförda insatser. Det kan hända att vi behöver ställa in eller flytta på vissa insatser eller komma vid en annan tid. Det kan också bli fler medarbetare som träffar dig om vi behöver täcka sjukfrånvaron med vikarier. Vi kommer naturligtvis att meddela dig om vi behöver flytta eller ställa in insatser.


Information från Omsorg funktionsnedsättning

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Bromölla kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vårdhygiens rutiner för att minska riskerna för smittspridning.
Personal stannar hemma om de känner sig sjuka eller har symtom på förkylning. Du kanske inte får din insats precis som den brukar vara, men vi försöker hitta en bra lösning för var och en.

Stanna hemma om du är sjuk

Det viktigaste är att du stannar hemma om du är sjuk eller har symptom på förkylning. Till exempel om du har feber, hosta eller snuva.
Du kan minska smittspridning genom god hygien. Tvätta händerna ofta och nys i armvecket. Det är också viktigt att du håller dig lite på avstånd från andra människor, minst 2 meter. Detta innebär att vi låter bli att kramas eller ta i hand med andra människor.

Undvik att besöka boenden

För att minska smittspridningen vill vi att våra gruppbostäder och servicebostad har så få besök som möjligt.
Bromölla kommun kan inte förbjuda besök men värnar om målgruppen och ber dig som anhörig och utomstående att undvika besök i möjligaste mån. Prata med personalen om hur ni kan hitta andra vägar att kommunicera.

Personal på boenden

Personalen följer strikta hygienrutiner för att själva inte bli sjuka, men om det skulle hända finns planer för att ta in ersättare. Det kan då hända att nya personer tillfälligt ersätter dem som normalt är på plats.
Ibland kan det hända att det inte finns ersättare och då kan aktiviteter tillfälligt ställas in.
Prata med din personal om det är något du undrar över.


Om din dagliga verksamhet behöver stänga

Behöver din dagliga verksamhet stängas under en tillfällig period så får du information direkt av verksamheten.
Varje enhet planerar så det finns tillräckligt med personal i bostäder med särskild service om du behöver vara hemma på dagtid.


Personlig assistans

Om din personliga assistent blir sjuk kommer det en annan assistent. Om det är många som blir sjuka kan det bli en person du inte mött förut.

Ledsagning

Vi behöver prioritera så det nödvändigaste stödet kommer först. Det kan påverka hur vi kan utföra ledsagning och vilka aktiviteter vi kan genomföra.

Information och kommunikationsstöd

 • Myndigheten för delaktighet, MFD, har bra information om covid 19 för personer med funktionsnedsättning, till exempel på teckenspråk, inläst, punktskrift, lättläst, bilder och symboler.
  Till MFD:s webbplats

Omsorg funktionsnedsättnings rutiner för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19

 • Daglig verksamhet har öppnat igen efter en periods stängning. Det görs regelbundna bedömningar om enheten ska hållas stängd eller vara öppen
 • Daglig sysselsättning, Träffpunkten, har förlagt många av sina aktiviteter utomhus
 • Alla enhetschefer har gjort riskanalyser över arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och medarbetare
 • Vid varje arbetsplatsträff diskuteras förhållningssätt och rutiner kring covid-19
 • Regelbundna ledningsmöten genomförs för avstämning och planering av förebyggande arbete
 • Varje enhet har skyddsutrustning för att kunna hantera smitta
 • Medarbetarna har genomgått utbildningar kring covid-19, skyddsutrustning och vårdhygienska rutiner
 • Brukare har informerats med hjälp av bildstöd om basala hygienrutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • Brukare med symtom ska vistas i sin lägenhet om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får då omsorg av ett fåtal medarbetare för att minimera smittspridning
 • En del av brukarnas vanliga aktiviteter har förändrats. Medarbetarna arbetar tillsammans med brukarna för att hitta alternativa aktiviteter
 • Brukare som vanligtvis följer med personal för att handla stannar i viss mån hemma.
 • Eftersom begränsningar gäller för fysiska möten och utbildningar ersätts dessa i hög utsträckning av digitala träffar.
 • Stöd- och omsorgs medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har i samarbete med smittskyddsenheten tagit fram vårdhygieniska rutiner för covid-19.

Någon att prata med

Sidan senast uppdaterad: den 21 juni 2021