Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Information till företag gällande covid-19

Information till företag gällande covid-19

Här samlar vi aktuell information, med anledning av coronaviruset covid-19, till företag. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

På olika sätt vill vi från Bromölla kommun finnas till hands för dig som företagare. Utöver de lokala insatser som vi själv styr över verkar vi för att nå ut med information kopplat till det utbud och de verktyg som finns att tillgå från regionala och nationella aktörer.

Aktuellt 

Minska smittspridning i handeln
Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen från 10 januari 2021 skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Handelsplatsernas åtgärder

Länsstyrelsen beskriver de åtgärder som handelsplatser ska göra i ett informationsblad:

Länsstyrelsens information till handeln (Pdf 21-01-14)

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Deras webbinformation om tillsynen uppdateras löpande

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen (Länsstyrelsen Skåne)

 

Åtgärder - lokalt


Avgifter, anstånd med mera
På Bromölla kommun och på våra bolag behövs inga brandtal kopplat till vikten av ett starkt och väl fungerande näringsliv, den målbilden har vi alla.

Vi väljer att göra individuella prövningar med de företag vi har ekonomiska relationer med och möter gärna våra kunder, om så önskas, för vidare diskussioner utifrån aktuella förutsättningar.

Exempel på områden som kan komma att bli aktuella i sammanhanget är avgifter och anstånd kopplat till markupplåtelse (uteserveringar), lokalhyror, serveringstillstånd, tillsyn av olika slag samt VA-avgifter. Skulle generella beslut fattas kommer berörd målgrupp att informeras.  

​För vidare diskussioner kring möjliga lösningar, kontakta den part på kommunen eller kommunens bolag som du har relation med, är du osäker på vilken detta är så kontakta Per-Anders Green, Näringslivschef,
0709-17 12 72, så lotsar han dig rätt. 

Din lokala företagsakut
Då flera av de verktyg som finns att tillgå regleras och hanteras nationellt eller regionalt kan det ibland vara svårt att förstå om och hur de kan användas. Just nu pågår ett arbete kopplat till att bygga upp en lokal företagsakut med en kärngruppering bestående av representanter från kommunen, Företagarna, NyföretagarCentrum Bromölla samt Ivetofta Sparbank. I vårt lokala lag knyter vi också till oss fler lokala parter samt regionala sådana med sakkunskap inom mängder av områden. Tanken är att du kan kontakta vår Företagsakut för råd, tips och ibland även konkret hjälp med de olika verktyg som finns till hands i form av uppskov, korttidspermitteringar etc.

Om du inte vet vem som bäst kan hjälpa dig utifrån din frågeställning så kontakta Per- Anders Green som samordnar arbetet och fungerar som lots. Möte med honom kan ske via telefon, på plats hos er eller digitalt. Detta på dagtid men även på kvällar med lite framförhållning.  

Ring Per-Anders på 0709-17 12 72, per-anders.green@bromolla.se


Ekonomilotsen

Ekonomilotsen.jpg

Hos vår Ekonomilots får du som företagare kostnadsfri och konfidentiell ekonomisk rådgivning för att mildra effekterna av covid-19. Inte minst kan du få klarhet i hur du går till väga för att ta del av de nationella och regionala stödpaket som finns.
Det är Bromölla kommun, Ivetofta Sparbank och NyföretagarCentrum som, tillsammans med redovisningsbyråerna AndCo och Ristovski Lindberg, tagit initiativ till denna service.

Boka tid för rådgivning direkt via Ristovski Lindberg, 010-330 08 80 eller AndCo, 0456-478 70. 

Har du frågor, kontakta Per-Anders Green, 0709-17 12 72,
per-anders.green@bromolla.se


Åtgärder - regionalt och nationellt 

En regional Företagsakut
Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Region Skåne lanserar också nya stödformer, nu finns exempelvis omställningscheckar för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor.
Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Öppettider 9-12 samt 13-16, ring oss på 040-675 34 80.

Företagsakutens webbplats

Nyttiga länkar

Almi
Almi är en viktig part i tider som dessa och organisationen har fått mycket mandat och medel att  fördela. På denna sida finner du Almis utbud av insatser.

Almis webbplats

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. 

Arbetsmiljöverkets webbplats

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens webbplats

Företagarna
På organisationen Företagarnas webbplats finns mycket matnyttig information. Bland annat kan du finna verktyg för att beräkna minskade kostnaderna med korttidsarbete.Nu kan du också, via Företagarna Syd, få kostnadsfri affärsrådgivning. Detta även om du inte är medlem i organisationen.

Företagarnas webbplats

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för VAB. 

Försäkringskassans webbplats

Handelskammaren
En bra guide kring hur de ekonomiska krispaketen fungerar.

Handelskammarens webbplats

Nyföretagarhjälpen
Det är viktigt att stötta landets jobbskapare, nu finns Nyföretagarhjälpen för att vägleda nyföretagare. Registrera dig för tillgång till kostnadsfria webinarier och erbjudanden.

Nyföretagarhjälpens webbplats

Personal- och utbildningsinformation

Resursdelningstjänst
Du som tvingas permittera eller varsla personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare.

Uveckling Skånes webbplats

Utbildningsakuten
En bra sida för de som blivit permitterade och som behöver skola om sig. Här återfinns blandannat mängder av kostnadsfria onlineutbildningar.

Utveckling Skånes webbplats

Regeringen
Information från Regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Regeringens webbplats

Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Information och blankett för ansökan - Skatteverkets webbplats

Verksamt
Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på Verksamt.se. 

Verksamt webbplats

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet. webbplats.

Tillväxtverkets webbplats

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. Här hittar du våra förslag och annan viktig information till dig som företagare.

Svenskt Näringslivs webbplats

Branschspecifik information

Hyresreduktion för företag i särskilt utsatta branscher och som har Bromölla kommun som hyresvärd
Krisledningsnämnden har fattat beslut om att Bromölla kommun som hyresvärd under vissa förutsättningar ska bevilja hyresreduktion upp till 50 % under perioden april-juni 2020.

Villkor för att få denna rabatt är att hyresgästen i sina räkenskaper visar att den bedrivit en lönsam verksamhet med positivt kassaflöde fram till utbrottet av Covid-19.

Den som vill ansöka om denna rabatt behöver därför via mail till ekonomichef Johan Ohlsson johan.ohlsson@bromolla.se inkomma med uppgifter som styrker att den tidigare lönsamma verksamheten blivit drabbad hårt av pandemin eller de restriktioner som den medfört.
Skriv en kort beskrivande text om hur verksamheten drabbats och hur en hyresreduktion under perioden kan hjälpa samt bifoga räkenskapsutdrag som visar att verksamheten var lönsam tidigare. Det kan handla om en resultat- och balansräkning per 29 feb 2020 eller per 31 dec 2019.
Det får gärna vara en årsredovisning om den är klar eller något annat som styrker att verksamheten egentligen är lönsam och kommer att gå bra igen efter att pandemin klingat av.

Därefter kommer ett beslut i frågan att fattas så snart som möjligt, eventuellt efter begäran om kompletterande underlag.

Information till dig som driver restaurang, bar eller café
Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera

Myndighetskontoret kan tillstånd och avgifter
Har du som är företagare frågor kring de årliga avgifterna, tillståndsansökan eller anmälan för uppstart eller utökning av din verksamhet är du välkommen att kontakta Myndighetskontoret på myndighetskontoret@bromolla.se

Information till livsmedelsföretagare från miljökontoret

Från och med den 25 mars 2020 gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra spridning av covid-19 på restauranger, caféer m.fl. Det är ditt ansvar som företagare att se till att det inte förekommer trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Detta gäller även utanför lokalen.

Den pågående pandemin innebär en ny och oförutsägbar situation för många företag. För dig har det kanske inneburit att du fått ställa om produktion och arbetssätt, för att möta ett ändrat kundantal och en annan efterfrågan än vanligt. I det läget kan det uppstå nya idéer och möjligheter att göra anpassningar i företaget. Det kan till exempel vara att tillverka matlådor för avhämtning eller att leverera matkassar eller färdig mat hem till kunder.

En ny verksamhet kan innebära nya risker i livsmedelshanteringen. Därför är det viktigt att du som företagare har koll på riskerna och vet hur de ska hanteras. Vi vill påminna om att du ska meddela oss på miljökontoret om du gör förändringar i verksamheten. Du kan då få visst stöd i vad som är viktigt att tänka på och var du kan hitta mer information.

På nästa sida har vi sammanställt några tips som kan förebygga smittspridning. Du är också välkommen att kontakta oss på miljökontoret om du vill bolla idéer.

Take away för gymnasieelever

Om du erbjuder gymnasieelever take away lunch behöver du förbereda dig för fler kunder i lunchtid. Fundera en extra gång på hur du ska göra för att förebygga trängsel och köbildning under lunchen.

Om du inte är van att hantera specialkost, och/eller saknar separat utrustning och redskap för den hanteringen, är det olämpligt att erbjuda specialkost nu. Om personal som är kunnig och van vid specialkosthantering är hemma sjuk, måste du göra en bedömning av om ni kan erbjuda specialkost då. Livsmedelssäkerheten går först och är livsviktig för kunderna!

Vi har nyligen skickat ut information om allergener och vad som krävs av dig som företagare – hör av dig om du inte fått den, så skickar vi den gärna igen!

Tips för att förebygga smittspridning 

 • Personal som är sjuk, eller har symtom, ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare 2 dagar.
 • Ordna så att kunder inte behöver köa nära varandra.
 • Ordna så att kunder kan hålla gott avstånd till varandra, t ex vid beställning, avhämtning och vid bordsservering
 • Ett system med markeringar på golvet, t ex tejp, kan användas för att påminna kunderna om deras eget ansvar.
 • Vid förbeställningar för avhämtning – anpassa tiden för avhämtning så att endast några får samma tid. Då minskas risken att kunder samlas i lokalen.
 • Sprid ut borden i serveringen så att det inte blir trångt.
 • Marknadsför gärna att det går bra att beställa via telefon eller internet – det kan minska risken för trängsel i samband med beställning. Se till att menyerna på internet är uppdaterade.
 • Om det finns portabla kortautomater kan betalning ske utanför lokalerna.
 • Var noga med extra rengöring av ytor som människor tar i med händerna, t ex dörrhandtag, handtag till kylar, kortterminaler.
 • Skylta för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning
 • Var uppmärksam på att det inte blir kö vid toaletter. Många upplever nu att kunder i högre utsträckning än vanligt tvättar händerna. Se till att det finns flytande tvål och pappershanddukar på toaletterna.
 • Ställ gärna fram handsprit.
 • Om kunder kan betala med swish ökar avståndet till personalen.
 • Servera mat vid borden. Stående servering i barer är inte tillåtet.

Mer information

Som ansvarig för verksamheten ska du regelbundet bedöma och minimera riskerna att smitta sprids. Du behöver därför hålla dig uppdaterad om den senaste informationen.

Livsmedelsverket har samlat information riktad till företagare här
På Livsmedelverkets webbplats finns också vidare länkning till relevant information från Folkhälsomyndigheten.

Informationsblad - Så kan du undvika smitta när du äter ute

Informationsblad - Nya regler för servering av mat och dryck

Kontakt

Kontakta gärna oss på miljökontoret om du har frågor eller funderingar! Du når oss via kommunens växel: 0456-82 20 00, eller myndighetskontoret@bromolla.se.

Information från miljökontoret med anledning av Corona/covid-19

Med anledning av den pågående pandemin vill vi på miljökontoret ge lite tips och råd till dig som driver en livsmedelsbutik.

Det är viktigt att allmänheten även fortsättningsvis kan köpa livsmedel i din butik. Samtidigt kan ett besök i en butik innebära en ökad risk att bli smittad av coronaviruset, eftersom det ibland är många människor som vill handla samtidigt och att det därmed riskerar att bli kö.

Vi har sammanställt några tips som kan förebygga smittspridning. Du är också välkommen att kontakta oss på miljökontoret om du vill bolla idéer.

Tips för att förebygga smittspridning

 • Personal som är sjuk, eller har symtom, ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare 2 dagar.
 • Sätt upp information som påminner kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning.
 • Förebygg köbildning och ordna så att kunder inte behöver köa nära varandra. Ett system med markering av avstånd på golvet kan användas för att påminna kunderna om deras eget ansvar.
 • Fundera på om det går att möblera om eller på annat sätt minska risken för trängsel.
 • Var noga med rengöringen av ytor som människor tar i med händerna, t ex dörrhandtag, handtag till kylar, kortterminaler. Använd lämpligt desinfektionsmedel.
 • Försök att få kunderna att använda självutcheckningssystem om det finns.
 • Ställ gärna fram handsprit på olika ställen i butiken.
 • Om ni även säljer livsmedel via hemleveranser som beställs på internet, så är det bra att informera lite extra om detta eftersom det minskar risken för att det blir trängsel i butiken.
 • Om ni väljer att använda någon form av skyddsutrustning, t.ex. munskydd - informera om detta vid ingången, så att kunderna förstår avsikten och inte blir skrämda.
 • Separera olika arbetslag från varandra så långt det är möjligt.

Specialkost

Allmän hamstring av livsmedel som är till för känsliga kundgrupper, t.ex. gluten-och laktosfria produkter, kan skapa problem för dessa kunder. Det kan vara bra att ha extra av den här typen av varor ute på lagret, som ni kan ta fram när någon frågar efter det.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Från och med den 1 april 2020 gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. För handeln, t ex butiker, gäller:

 1. Begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt
 2. Ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Mer information

Information och riktlinjer kan ändras snabbt, och som företagare behöver du hålla dig uppdaterad om den senaste informationen.

Livsmedelsverket har samlat information riktad till företagare här


Kontakt

Kontakta gärna oss på miljökontoret om du har frågor eller funderingar! Du når oss via kommunens växel: 0456-82 20 00, eller myndighetskontoret@bromolla.se.


Information till arrangörer - vilka aktuella regler gäller
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige. Från denna huvudregel finns två undantag. Läs mer på länken!

Det här gäller från och med den 10 januari 2021

Vikten av information!

Tänk på vikten av att kommunicera och informera era kunder, besökare till företaget och personalen om vilka åtgärder som görs för att minska risken för smittspridning. Tänk på att hitta lösningar för att verksamheter ska kunna vara igång

Kontakt

Per-Anders Green
Näringslivschef
per-anders.green@bromolla.se

Maria Block
Näringslivsutvecklare
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 januari 2021