Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Vision

Bromöllas vision togs fram under 2014 och den omfattar hela samhället Bromölla kommun. Den beslutades av kommunfullmäktige i augusti 2014. Visionen ska ses över en gång per mandatperiod

Bromölla - Vår vision

Välkomna framtiden med oss i Bromölla, en del av regionen. I Bromölla lever vi det goda livet. Vår livsmiljö erbjuder attraktiv variansrikedom med boende, samhällsengagemang och näringsliv med oss invånare som samhällets bärkraft.

Kommunens centrala läge med väl utbyggd infrastruktur bidrar till att utveckla den livs- och boendemiljö som vårt samhälle erbjuder. Rörligheten öppnar upp för att omvärlden får tillgång till vår arbetsmarknad, kultur, utbildning och våra naturvärden.

För oss i Bromölla är innovation centralt för att utveckla våra lokala värden.

Vår livsmiljö

Vår livsmiljö innehåller en stor variansrikedom som ger levnadsutrymme för olika livsstilar och förverkligande av drömmar och ambitioner. Vår närhet består av mänsklig samvaro, service och upplevelser som ger förutsättningar för nya sätt att utveckla livsmiljön. För att en god livsmiljö
ska uppnås blir våra grundläggande behov av boende, utbildning, sysselsättning och omsorg centrala.

Det sociala sammanhanget – Vi känner en trygghet i den nya gemenskapen som uppstår i det framtida samhället. Vi i Bromölla har en välkomnande och öppen attityd till vår gemensamma framtid.

Boende – Vi har olika typer av boende i attraktiva miljöer. Här finns en plats för alla att skapa ett hem.

Tillväxt – Genom vår gemensamma tillväxt skapas förutsättningar för att utveckla livsmiljön och möta våra behov.

Hållbarhet – Vi är ett aktivt och långsiktigt hållbart samhälle där alla deltar utefter sina förutsättningar. Inom kommunal service står behoven i fokus och formar verksamheterna. Vår natur- och kulturmiljö tar vi ansvar för med hållbara lösningar.

Positionering inom näringslivet - Vi har hög grad av förståelse och kunskap kring vår näringslivsstruktur och dess möjligheter. Bromölla är Skånes starkaste industriort.

Sysselsättning - För att utveckla oss tar vi ansvar för hur vi och andra kan bidra till regionens utveckling och dess varierade arbetsmarknad. Vårt framgångsrika och varierade näringsliv bidrar till goda livsmiljöer.

Vårt samhällsengagemang

Engagemanget för vår hemort påverkar attityden till hur trender i samhällsomvandlingen betraktas, hanteras och tas till vara. Bilden av Bromölla som brukssamhälle förändras mot ett aktivt och rörligt
samhälle där vi är en del av regionen med hög mobilitet och pendling. Förändringen ställer krav på en ny bild av Bromölla för att fånga våra behov och utveckla vårt samhällsengagemang.

Öppenhet och delaktighet – Vi känner delaktighet och tar ansvar för vår hemort. Allas samhällsengagemang, särskilt barn och ungdomars, uppmuntras. Delaktighet och engagemang skapar Bromöllas framtid.

Stolthet – Vi tar ansvar för vår utveckling, visar respekt för allas värde och det var och en bidrar med. Vi känner stolthet för vår historia, vår nutid och vår framtid - som vi gemensamt skapar.

Helhet – Vi har en sammanhållen syn på samhällsutvecklingen och placerar långsiktiga satsningar i ett helhetsperspektiv. Alla ska aktivt kunna vara med att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle.


Bromölla - Vår vision (pdf)

Sidan senast uppdaterad: den 21 augusti 2019