Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ljudklipp 19-03-25

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop och justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund
Punkt 3
Punkt 4
Redovisning av skrivelse från revisionen avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt av kommunens bolag samt överlämnat svar

Punkt 4
Punkt 5
Förslag till Bromölla kommuns årsredovisning 2018 samt ansvarsfrihetsprövning
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till ombudgeteringar av investeringsanslag till år 2019

Punkt 6
Punkt 7
Förslag till beslut avseende budget 2019

Punkt 7
Punkt 8
Förslag till revidering av reglemente för rådet för funktionshinderfrågor

Punkt 8

Punkt 9
Förslag till revidering av reglemente för pensionärsrådet

Punkt 9
Punkt 10
Förslag till mångfalds- och likabehandlingspolicy

Punkt 10

Punkt 11
Förslag till svar på motion om offentliga kommunala möten, Mathias Gerdin (Alt)

Punkt 11
Punkt 12
Förslag till svar på motion angående upphävande av beslut KF § 153, 2018-10-29, Rolf Mårtensson (M)

Punkt 12
Punkt 13
Förslag till svar på motion "Avveckla stödet till Kristianstad Airport AB", Samuel Johansson (V)

Punkt 13
Punkt 14
Förslag till beslut avseende anhållande från Bromölla Energi och Vatten AB om Bromölla kommuns godkännande att flytta fram genomförandet av VA-planen
Punkt 14
Punkt 15
Förslag till försäljning av mark inom fastigheten Bromölla 11:98
Punkt 15
Punkt 16
Förslag till nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskolan och fritidshem 2019
Punkt 16
Punkt 17
Svar på interpellation om Bromölla kommuns kultur-, föreningsliv- och mötesplatser
Ärendet flyttas till nästa KF
Punkt 18
Motion om hjärtstartare i Bromölla kommun, Annika Molldén (S) och Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Motion Skapa en koldioxidbudget för Bromölla koomun, Samuel Johansson (V)

Interpellation Kollektivtrafiken i Bromölla kommun, Samuel Johansson (V)
Punkt 18
Punkt 19
Val av ledamöter till tillfällig beredning för framtagande av nytt kulturpolitiskt program för Bromölla kommun
Punkt 19

Punkt 20 - Meddelanden

  • Slutredovisning av investeringsprojekt 2018
  • Redovisning av länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
  • Redovisning av länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
  • Redovisning av protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2018
Punkt 20

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 april 2019