Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Förvaltningsorganisation

Förvaltningen ska verkställa det politiska uppdraget och svara för att verksamheterna bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Förvaltningen leder och fördelar arbetet och svarar för att nämnderna, kommunstyrelsen och dess utskott får löpande uppföljning av omfattning, kvalitet och ekonomi inom verksamheterna.

Förvaltningen svarar för beredning av ärenden och utredningar och deltar aktivt i omvärldsbevakningen. En viktig del i förvaltningens uppdrag är att ge stöd till fullmäktiges presidium och beredningar i de processer som initieras.

Kommunchefen är kommunens högsta chef och den enda förvaltningschefen i organisationen. Kommunens verksamhetsområden leds av verksamhetschefer underställda kommunchefen.

Förvaltningsorganisationen innefattar följande verksamhetsområden:

Förvaltningorganisation enheter 231102 webb.jpg

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg är en av kommunens stora verksamhetsgrenar med många enheter och mycket personal. I verksamheten ingår individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, omsorg funktionsnedsättning samt vård och omsorg.

Utbildning

Utbildning är en av kommunens stora verksamhetsgrenar med många enheter och mycket personal. I Utbildning ingår förskoleverksamhet, grundskola, fritidsgårdar, musikskola, elevhälsa, gymnasium och komvux.

Samhällsutveckling och service

Samhällsutveckling och service innefattar följande verksamhetsgrenar: fastighet, turism, kultur och fritid, näringsliv, arbetsmarknad, teknisk verksamhet (inkluderat Kommunteknik), ekonomi, kansli, utveckling, HR, räddningstjänst, trafik, städservice och måltidsservice samt tjänstemannadelen av överförmyndarverksamheten.

Verksamhetsgrenar/enheter leds av enhetschefer

Myndighetskontor

Myndighetskontoret arbetar på uppdrag av Myndighetsnämnden och utför kommunens arbetsuppgfifter gällande bygglovshandläggning, miljö- och hälsotillsyn, alkohol- och tobakstillsyn, miljöskydd samt dricksvatten- och livsmedelskontroll. Kontoret arbetar också med tillsynsdelar gällande trafik (Lokala trafikförordningen) och räddningstjänst (Lag (2007:778). Myndighetskontoret är uppdelat i en bygglovsenhet och en miljöenhet.

Kontakt

Marie Wäppling
Kommunchef
Storgatan 48
0456-82 21 18
(SMS 0709-17 11 18)
marie.wappling@bromolla.se

Anneli Börjesdotter Tedenlid
Verksamhetschef Stöd och omsorg
0456-82 21 84
(SMS 0709-17 11 84)
anneli.borjesdottertedenlid@bromolla.se

Patrik Grimmesjö
Verksamhetschef Utbildning
0456-82 21 91
(SMS 0709-17 11 91)
patrik.grimmesjo@bromolla.se

Camilla Eriksson
Verksamhetschef Myndighetskontoret
0456-82 20 73
(SMS 0709-17 14 73)
camilla.eriksson@bromolla.se

Fredrik Stihl
HR-chef
0456-82 21 11
(SMS 0709-17 11 11)
fredrik.stihl@bromolla.se

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Johan Ohlsson
Verksamhetschef Samhällsutveckling och service
0456-82 21 14
(SMS 0709-17 11 14)
johan.ohlsson@bromolla.se

Anders Haglund
Räddningschef
0456-82 20 67
(SMS 0709-17 14 67)
anders.haglund@bromolla.se

Cecile Lustig
Utvecklingschef
0456-82 26 25
(SMS 0709-17 10 12)
cecile.lustig@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 mars 2024