Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Översiktskarta Valjedeponin

Valjedeponin

Boende vid den nedlagda avfallsdeponin i Valje ansluts provisoriskt till kommunens dricksvatten, sedan prover av grundvattnet vid deponin visat halter som överskrider svenska gränsvärden för miljöfarliga ämnen.

Provisorisk dricksvattenledning till Valjehushåll efter provsvar

Proven har tagits under deponiområdet och i enskilda dricksvattenbrunnar på näraliggande fastigheter. Två provresultatomgångar är analyserade och visar överskridna värden för bensen, ftalater och nickel. Dricksvattnet klassas som otjänligt. De berörda fastighetsägarna är kontaktade av kommunen och hämtar nu dricksvatten från en tank. Direkt efter midsommar kommer en provisorisk dricksvattenledning att dras fram till till de fem berörda fastigheterna.

Kommunen fortsätter att ta prover för att undersöka omfattningen av föroreningarna, så att rätt åtgärder kan sättas in. Det kommunala dricksvattnet i Valje berörs inte av upptäckten.

Vad är det för ämnen i vattnet?

  • Bensen är vanligt som lösningsmedel och finns i många industriprodukter, exempelvis polystyren, bensin och färger.
  • Ftalater är mycket vanliga som mjukgörare i plaster, de finns också i lim, lacker och kosmetika.
  • Nickel används exempelvis vid framställning av rostfritt stål, legeringar, diskbänkar, maskindetaljer och utrustning för processindustri.

Bakgrund Valjedeponin

På Valjedeponin slängdes både hushålls- och industriavfall från 1950-talet fram till 1978. Därefter deponerades trädgårdsavfall här fram till stängningen 1992. Deponin ligger på en utdikad mosse, omkring 150 meter från sjön Siesjö. I närheten finns fem fastigheter med enskilda vattenbrunnar längs Sissebäcksvägen, det närmaste huset ligger ungefär 30 meter från deponin. Området är ett av många riskområden som finns med i kommunens avfallsplan och som kräver kontinuerlig tillsyn. I slutet av 2019 inventerades deponin av tekniska kontoret. Den bedömdes då till riskklass 2, definitionen för en stor risk där skyddsåtgärder kan behövas. Orsakerna var bland annat närheten till privat bebyggelse och stort skyddsvärde både för grundvattnet och Siesjö, som är del i ett Natura 2000-område. Det finns också risk för gasbildning, eftersom hushållsavfall tidigare deponerats i området. En provtagningsplan togs fram och detta är de första provresultaten.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsansvarig
Johan Röjestål
Teknisk chef
0456-82 20 19
johan.rojestal@bromolla.se

Miljö- och hälsoskyddsfrågor
Helena Nerbring Lisell
Chef myndighetskontoret
0456-82 20 73
myndighetskontoret@bromolla.se

Provisorisk vattenförsörjning
Per Fremark
VD SBVT
010-211 97 10
per.fremark@sbvt.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 juni 2020