Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Översvämningar

Översvämningar

Att få översvämning i sitt hus innebär stort obehag och en massa arbete. En översvämning kan uppstå på många olika sätt. Det kan vara stopp i avloppet, en vattenläcka eller häftiga skyfall. Som fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egendom.

Gör det här direkt vid en översvämning

 • Bryt elektriciteten i rummen som är översvämmade, men se till att en eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta fuktkänsliga inventarier om du kan. Stora möbler kan pallas upp på klossar eller tegelstenar.
 • Börja länspumpa. Dränkbara pumpar finns att köpa i byggvaruhandeln. Räddningstjänsten kan i vissa lägen hjälpa till, men de måste prioritera samhällsviktiga funktioner och har ingen skyldighet att hjälpa dig som enskild fastighetsägare.
 • Var noga med hygienen om översvämningen består av avloppsvatten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag. 
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Ta bilder på översvämningen.
 • Störningar på de egna ledningarna i huset eller på tomten ordnas av fastighetsägaren, förslagsvis genom en VVS-firma.
 • Gör skadeanmälan till ditt eget försäkringsbolag

 • Finns det misstankar om brister i kommunens ledningar ska du anmäla översvämningen till kommunen via vårt felanmälningssystem. 
  Vardagar under kontorstid, kan du kontakta kommunens växel 0456-82 20 00. Vid ett akut läge helger och kvällar ringer du 010-211 97 90. 

Minska risken för översvämning

Du kan göra mycket själv för att minska risken för översvämning eller minimera skadorna om ditt hus ändå skulle drabbas. Bor du i ett utsatt läge och vet att risken för att få in vatten är stor kan det vara klokt att ha en dränkbar pump i beredskap. De kan köpas i byggvaruhandeln i olika varianter som kostar från några hundralappar och uppåt.

Inventarier i källaren

 • Ha inte alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte värdefulla inventarier på källargolvet.
 • Är du hyresvärd ska du informera dina hyresgäster om hur källaren kan användas.

Avloppet

 • Spola inte ned saker som sätter stopp i ledningarna. Bomullspinnar, tamponger, hårrens från borstar, ska du lägga i papperskorgen. Stekfett från stekpanna kan du torka ur och slänga i matavfallet. Olja kan du slå i en behållare och slänga i brännbart avfall.
 • Installera backventil som hindrar vatten att tränga in genom källarens golvbrunnar och underhåll den enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Se till att din husdränering och dagvattenledning inte är felkopplade till spillvattenledningen. Annars uppstår lätt stora flöden i avloppet som kan innebära översvämning.
 • Plantera inte stora träd på tomten rakt över vattenledningarna. Rötterna kan förstöra rörväggarna och orsaka stopp. Pil, poppel och platan har rötter som är särskilt problematiska för ledningar.
 • Se över fastighetens ledningar. Renovera, eller lägg om, vid behov.

Väggar och golv

Är dräneringsledningarna runt huset direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. I värsta fall leder det till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Rådgör med VVS-firma om lämplig inkoppling. Se till att stuprören är i bra skick och rätt monterade. Kontrollera att silarna längst ned på stuprören inte är igensatta. Rensa eller lägg om vid behov.

I områden med dagvattenledningar är det inte tillåtet att koppla husdränering eller annat dagvatten till spillvattenledningarna.

Garageport, källarfönster och trappor

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter eller källartrappor. För att undvika en sådan översvämning bör du om möjligt hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa och källarfönster med ljusschakt.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Se över behovet av exempelvis fönster eller garagenedfarten. Om gatan utanför huset ligger i en svacka är risken stor för att regnvatten samlas där.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Det kan göras genom att vattnet pumpas till en stenkista i stället.

Vatteninstallationer

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Misstänkt vattenläcka eller stopp i avloppet

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på att felet finns inne på din tomt, ska du snarast kontakta kommunen.

Kommunen felsöker

Felsökning på de kommunala ledningarna görs kostnadsfritt. Om kommunen efter undersökning kommer fram till att felet är inne på din tomt får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet har konstaterats. Privata firmor får inte  åtgärda fel på kommunens ledningar.

Vattenläckor i gatan

Upptäcker du en vattenläcka på kommunens vattenledningar i gatan eller i andra markområden ska du kontakta Bromölla Energi och Vatten, BEVAB. Är  det är en stor och akut läcka ska du ringa in din anmälan. Kontorstid 8-16 är telefonnumret 010-211 97 00 och övrig tid 010-211 97 90.

Ansvar och ersättning

Som fastighetsägare har du ansvar att skydda din fastighet mot översvämningar från till exempel skyfall eller stigande vatten i närliggande vattendrag.

Brister i fastighetens ledningar

Om översvämningen inträffar på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar är det fastighetsägarens ansvar att sanera, reparera och köpa nya inventarier.

Brister i kommunens VA-ledningar

Är det fel eller stopp i de kommunala vatten och avloppsledningarna och det orsakar översvämningen har kommunen ett ansvar gentemot VA-abonnenten. Detta regleras i vattentjänstlagen. VA-abonnenten är vanligtvis fastighetsägaren.

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och kommunens ledningar går vid den så kallade förbindelsepunkten som brukar vara placerad strax utanför tomtgränsen.

För drabbade som inte är VA-abonnenter, till exempel hyresgäster, finns inget ansvar enligt vattentjänstlagen.

BEVAB, Bromölla Energi och Vatten har också information om översvämning

Sidan senast uppdaterad: den 3 juni 2024