Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Bilden visar var på Ågatan arbete ska utföras och att arbetet kommer att starta vid Brostigen och sträcka sig mot Tians väg

Schaktarbete Ågatan

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) och entreprenören FASAB Mark AB utför schaktarbete i Ågatan mellan Brostigen och Tians väg. Arbetet påbörjades i mars 2024 och sträcker sig till hösten 2024.

Orsakerna till att detta arbete görs är flera:

  • De gamla ledningarna har nått sin livslängd och behöver bytas ut för att upprätthålla en god standard.
  • Det är för små rör idag till dagvattnet vilket gör att det finns risk för översvämningar i området.
  • Dagvatten- och spillvattenledningar är sammankopplade på vissa ställen vilket belastar vårt reningsverk. Med separata ledningar leder man vattnet rätt och skonar reningsverket.  
  • VA-nätet stärks upp inför kommande utbyggnader.
  • För att effektivisera arbetet och undvika att Åvägen grävs upp igen i närtid byts även el och belysning ut i gatan.

Arbete påbörjades i mars och sträcker sig till hösten 2024. Schaktlängden är på cirka 230 meter enligt kartan och arbetet startade vid Brostigen med riktning mot Tians väg.

  • Under arbetets gång är gatan avstängd för genomfart med infart endast för boende. Även trottoar och cykelväg längs hyreshusen grävs upp för att kunna byta ut el och belysning. Det gör att gång- och cykeltrafik hänvisas till andra vägar. 
  • Boende i villorna längs Ågatan kan nå sina hus till fots under hela arbetstiden. Under vissa dagar kommer möjligheten att köra ända fram till fastigheten inte att vara möjlig.
  • Avfall och posthantering kommer fungera under byggtiden och provisoriska brevlådor sätts upp vid behov. 
  • Räddningstjänst, brandkår och hemtjänsten informeras innan bygget påbörjas.
  • Befintliga el- och vattenledningar kommer fungera under arbetets gång.

Informationen kommer att uppdateras fortlöpande under tiden som arbetet pågår på webb och Facebook.

Kontakt

Kontaktinformation SBVT
Har du frågor eller behöver ytterligare information är du välkomna att ringa 010-211 97 00 eller skicka e-post till info@sbvt.se. Ange projekt Ågatan Bromölla för att bli kopplad rätt.

Kontaktinformation FASAB Mark AB
Frågor som rör projektet under arbetets gång får du enklast svar på genom att kontakta Robin Svensson FASAB Mark AB, 070 950 15 57 eller  robin.svensson@fasab.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 juni 2024