Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Trumpeten 2

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Trumpeten 2 i Bromölla kommun Detaljplan för fastigheten Trumpeten 2 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att ge planområdet de planmässiga förutsättningar och bekräfta befintlig markanvändning.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 07:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansensgata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas, ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast torsdagen den 6 oktober 2022.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Trumpeten 2 i Bromölla kommun

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

PM Översvämingskontroll

Undersökning av BMP

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 september 2022