Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Trumpeten 2

Information om granskning av detaljplan för fastigheten Trumpeten 2 i Bromölla kommun .

Detaljplan för fastigheten Trumpeten 2 är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att ge planområdet de planmässiga förutsättningar och bekräfta befintlig markanvändning.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7.45-16.30 och fredag mellan 7.45-16. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast torsdagen den 29 december 2022.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om granskning av detaljplan för fastigheten Trumpeten 2 i Bromölla kommun

Samrådsredogörelse

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

PM slutrapport Trumpeten 2

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 december 2022