Kommentera Skriv ut

Ratten 2

Detaljplan för Ratten 2 och del av Bromölla 11:1 i Bromölla, Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen för Ratten 2 är att möjliggöra utökning av användning så att vård, handel och kontor ryms.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar 09.00-16.30 samt på kommunens digitala anslagstavla. Handlingarna finns också utställda på biblioteket i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.
Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla, senast måndagen den 21 januari 2019. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jesper Havelid, teknisk chef, 0456-82 21 94 och Agnes Németh, planhandläggare 0456-82 26 06.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Missiv samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2019