Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ratten 2 och del av Bromölla 11:1

Information om granskning av detaljplan för fastigheten Ratten 2 och del av Bromölla 11:1 i Bromölla kommun

Detaljplan för fastigheten Ratten 2 och del av Bromölla 11:1 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Ratten 2 och del av Bromölla 11:1 pröva lämpligheten för en blandning av verksamheter med flexibel användning.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 07:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast fredagen den 10 december 2021.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om granskning av detaljplan för fastigheten Ratten 2 och del av Bromölla 11_1 i Bromölla kommun

Plan-och genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse

Plankarta

Utredning drivmedelsstation

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 november 2021