Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Orren 18 och Bromölla 11:60

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Orren 18 och Bromölla 11:60 i Bromölla kommun.

Detaljplan för fastigheten Orren 18 och Bromölla 11:60 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra bostäder inom fastigheterna Orren 18 och Bromölla 11:60.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 07:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast fredagen den 17 december 2021.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Orren 18 och Bromölla 1160 i Bromölla kommun

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Illustrationsplan

Rapport - Bullerutredning för kvarteret Orren 18 i Bromölla.pdf

Rapport - Geoteknisk undersökning för kvarteret Orren 18 i Bromölla

Rapport - Miljöteknisk markundersökning inom områden Orren 18 och Bromölla 1160 i Bromölla

Rapport - VA-utredning för kvarteret Orren 18 i Bromölla

Undersökning av betydande miljöpåverkan_2021-04-16

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 november 2021