Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Lugnet 9 och del av Bromölla 11:60

Detaljplan för Lugnet 9 och del av Bromölla 11:60 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, vårdbostäder och mindre verksamhet i form av tvätteri.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7,45-16.30 och fredag mellan 7.45-16. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast torsdagen den 24 juni 2021.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Lugnet 9 i Bromölla kommun

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Dagvattenutredning

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 25 maj 2021