Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Gualöv 61:151

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Gualöv 61:151 i Bromölla kommun.

Detaljplan för Gualöv 61:151 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7:45-16.30 och fredag mellan 7:45-16. Handlingar finns också på kommunens hemsida och digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla kommun, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.


Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast onsdagen den 23 december 2020.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Gualöv 61_151 i Bromölla kommun

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Undersökning av betydande miljlöpåverkan

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 december 2020