Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Gualöv 61:113

04Information om granskning av detaljplan för fastigheten Gualöv 61:113, utmed Månsavägen i Gualöv, Bromölla kommun.

Detaljplan för fastigheten Gualöv 61:113 är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggantion.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast tisdagen den 26 mars 2024.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om granskning av detaljplan för fastigheten Gualöv 61_113, utmed Månsavägen i Gualöv, Bromölla kommun.pdf

Plan- och genomförandebeskrivning.pdf

Plankarta.pdf

Samrådsredogörelse.pdf

Trafikutredning.pdf

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 mars 2024