Kommentera Skriv ut

Gästgivaren 6

Detaljplan för Gästgivaren 6, i Bromölla, Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare.

Detaljplan för Gästgivaren 6, i Bromölla, Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen för Gästgivaren 6 är att ge fastigheten stramare planbestäm-melser, detta för att skydda fastigheten vid framtida användning.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar 9-16.30 samt på kommunens hemsida. Handlingarna finns också utställda på biblioteket i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha in-kommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla, senast torsdagen den 18 januari 2018. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Emmy Wallmark, planarkitekt 0456-822 306 eller Jesper Havelid, teknisk chef, 0456-82 20 19.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Missiv
Plan-och genomförandebeskrivning
Plankarta

Kontakt

Emmy Wallmark
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
emmy.wallmark@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 december 2017