Kommentera Skriv ut

Gästgivaren 6

Ett förslag till detaljplan för Gästgivaren 6, del av, beläget i Bromölla tätort vid Ivögatan, upprättat 2018-06-12 är utställt för granskning från och med 2018-08-29 till och med 2018-09-17.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att skydda kulturmiljövärdena på det hotell som finns på fastigheten Gästgivaren 6. Samtidigt ska användningen ändras så att den stämmer med befintlig och möjliggör för en mer flexibel framtida användning.

Planförslaget

Detaljplanen stärker bevarandet av de kulturvärden som byggnaden på fastigheten Gästgivaren 6 har.

Alla handlingar och tillhörande utredningar finns tillgängliga:

  • På kommunens hemsida
  • Kommunhuset, Storgatan 48, samt på biblioteket, Hermans gata 22.

Fastighetsägare och bostadsrättsför-eningar inom berörda fastigheter om-beds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detalj-planeförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Om fastighetet har övergått till ny ägare, ombeds ni förmedla denna underrättelse.

Synpunkter

Synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast den 17 september 2018.

Synpunkterna skickas till:
Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla. Du kan även lämna synpunkter via epost till:
jesper.havelid@bromolla.se

Frågor?

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss. Ärendet handläggs av:
Jesper Havelid
Tekniska enheten
0456-82 20 19


Underrättelse granskning

Plan- och genomförandebeskrivning inklusive miljöbedömning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Rättelse

Sidan senast uppdaterad: den 3 september 2018