Kommentera Skriv ut

Fuchsian 6

Information om granskning

Detaljplan för Fuchsian 6 i Bromölla, Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Syftet med detaljplanen för Fuchsian 6 är att möjliggöra för en fastighetsreglering där fastigheten kan delas i två delar.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag 7.45-16.30 och fredag 7.45-16. Handlingar finns på kommunens hemsida och digitala anslagstavla samt utställda på biblioteket i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast måndagen den 20 maj 2019.

Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Handlingar granskning

Information om granskning Fuchsian 6

Plan-och genomförandebeskrivning gransking Fuchsian 6

Samrådsredogörelse granskning Fuschian 6

Plankarta granskning Fuchian 6


Tidigare handlingar samråd

Missiv samråd Fuchsian 6

Planbeskrivning samråd Fuchsian

Plankarta samråd Fuchsian

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2019