Kommentera Skriv ut

Fuchsian 6

Detaljplan för FUCHSIAN 6 i Bromölla, Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar. Syftet med detaljplanen för Fuchsian är att möjliggöra för en fastighetsreglering där fastigheten kan delas i två delar.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar 7.30-16.30 samt här på kommunens webbplats. Handlingarna finns också utställda på biblioteket i Bromölla, Hermansens gata 22 och på biblioteket i Näsum under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till: Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla, eller till: kommunstyrelsen@bromolla.se senast måndagen den 4 mars 2019. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jesper Havelid, teknisk chef, 0456-82 21 94 och Agnes Németh, planhandläggare 0456-82 26 06.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Missiv samråd Fuchian

Planbeskrivning Fuchsian

Plankarta Fuchsian

Sidan senast uppdaterad: den 20 mars 2019