Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Fasanen 16

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Fasanen 16 i Bromölla kommun

Detaljplan för Fasanen 16 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7:45-16.30 och fredag mellan 7:45 -16:00. Handlingar finns också på kommunens hemsida och digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla kommun, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast torsdagen den 20 maj 2021.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nya planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Fasanen 16 i Bromölla kommun

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Sidan senast uppdaterad: den 21 april 2021