Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Edenryd 6:12

Information om granskning av detaljplan för fastigheten Edenryd 6:12 i Bromölla kommun.

Detaljplan för fastigheten Edenryd 6:12 är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en avstyckning av fastigheten Edenryd 6:12 i två delar. Detta är idag inte möjligt med anledning av att västra delen av fastigheten, mot Strandsviksvägen, omfattas av utfartsförbud. Utfartsförbud behöver av den anledningen
upphävas.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 07:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast tisdagen den 8 mars 2022.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om granskning av detaljplan för fastigheten Edenryd 6_12 i Bromölla kommun

Samrådsredogörelse

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 februari 2022