Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Edenryd 6:12

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Edenryd 6:12 i Bromölla kommun

Detaljplan för fastigheten Edenryd 6:12 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fastighetsreglering där fastigheten kan delas i två delar. Detta är idag inte möjligt med anledning av att västra delen av fastigheten, mot Strandsviksvägen, omfattas av utfartsförbud. Utfartsförbud behöver av den anledningen upphävas.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 07:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast fredagen den 26 november 2021.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Edenryd 612 i Bromölla kommun

Plan-och genomförandebeskrivning

Plankarta

Undersökning av BMP

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 oktober 2021