Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bromölla 11:95 och Bromölla 11:94

Information om samråd av detaljplan för del av Bromölla 11:95 och Bromölla 11:94 i Bromölla kommun

Detaljplan för del av Bromölla 11:95 och del av Bromölla 11:94 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa pågående markanvändning för reningsverk på fastigheten Bromölla 11:95, att möjliggöra om- och utbyggnad av verksamheten samt att medge reservpanncentral på fastigheten Bromölla 11:94.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast tisdagen den 3 augusti 2021.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för del av Bromölla 11:95 och Bromölla 11:94 i Bromölla kommun

Plan-och genomförandebeskrivning

Plankarta

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 23 juni 2021