Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bromölla 11:92

Detaljplan för del av Bromölla 11:92 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet på fastigheten Bromölla 11:92. Fastigheten Bromölla 11:92 inom kvarteret Mälden är idag ett handelsområde och för att kunna utöka möjligheterna för fler verksamheter inom området krävs en detaljplan som möjliggöra utbyggnad av centrumverksamhet.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7.45-16.30 och fredag mellan 7.45-16. Handlingar finns också på kommunens hemsida och digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast onsdagen den 4 mars 2020. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Samrådshandlingar

Information om samråd av detaljplan Bromölla 11:92

Plan- och genomförandebeskrivning Bromölla 11:92

Plankarta Bromölla 11:92

Sidan senast uppdaterad: den 6 februari 2020