Kommentera Skriv ut

Bromölla 11:59, vid Östergatan/Östra gränd

Information om granskning

Detaljplan för del av Bromölla 11:59 vid Östergatan/Östra gränd, Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av friliggande bostäder.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag 7.45-16.30 och fredag 7.45-16. Handlingar finns på kommunens hemsida och digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast
fredagen den 24 maj 2019.

Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Handlingar granskning

Information om granskning Bromölla 11:59

Plan-och genomförandebeskrivning granskning Bromölla 11:59

Samrådsredogörelse granskning Bromölla 11:59

Plankarta granskning Bromölla 11:59

Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller granskning Bromölla 11:59


Tidigare handlingar samråd

Missiv samråd Bromölla 11:59

Plan- och genomförandebeskrivning samråd Bromölla 11:59

Plankarta Bromölla samråd 11:59

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2019